Detail předmětu

Strategický marketing

FP-IsmarPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozvoj manažerských a marketingových dovedností studentů, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých oblastech podnikového řízení v rámci realizované firemní strategie. Výuka probíhá formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických a marketingových termínů, schopnost týmové práce, time-management, znalosti práce s PC

Doporučená nebo povinná literatura

ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4. (CS)
JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha, Grada 2008, ISNB 978-80-247-2690-8 (CS)
JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení: Jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení: Jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. jjkkkkk

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou 2 úvodních přednášek a na to navazující e-learningovou formou, založenou na týmové spolupráci při řešení zadání v souladu s rozvojem tržní situace.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou pracovat v soupeřících týmech. hodnocení proběhně několika způsoby - základní bude výsledek dle BSC, dále hodnocení psaného assignmentu - business plánu a písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do simulace, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu
Tvorba týmů
Řešení problémů v týmu
Marketingový průzkum – význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování
Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu
Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikačnís trategie
Finanční aspekty marketingových rozhodnutí – promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy
Business plan – příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro možné investice rizikového kapitálu do firmy
Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy – BSC jako kriterium výkonu firmy
Závěrečná prezentace výsledků firem

Cíl

Cílem předmětu je:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky probíhá průběžně v jednotlivých kvartálech - studenti dostávají velmi obsažnou zpětnou vazbu o svých průběžných výsledcích po každém kvartále.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning