Detail předmětu

Statistika

FP-BstatKAk. rok: 2020/2021

Náhodné jevy: Pravděpodobnost a její vlastnosti, podmíněná pravděpodobnost, klasická pravděpodobnost, nezávislost jevů, úplná pravděpodobnost.
Náhodné veličiny: Náhodné veličiny diskrétního a spojitého typu, charakteristiky a zákony rozdělení náhodných veličin, rozdělení binomické, hypergeometrické, geometrické, Poissonovo, normální a exponenciální.
Matematická statistika: Zpracování a vyhodnocování jednorozměrných datových souborů kvantitativního znaku, bodové a intervalové odhady parametrů znaku základního souboru, testy statistických hypotéz.
Indexní analýza: Individuální a agregátní indexy, Laspeyresovy a Paascheovy indexy.
Regresní analýza: Metoda nejmenších čtverců, regresní přímka, speciální regresní funkce.
Časové řady: Charakteristiky časových řad, rozklad časové řady, určení trendu v časové řadě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z náhodných veličin, indexní analýzy, matematické statistiky, regresní analýzy a časových řad a budou schopni je aplikovat v ekonomických problémech. Po absolvování předmětu budou připraveni pro studium ekonomických předmětů, uvažujících náhodu.

Prerekvizity

Základy lineární algebry a matematické analýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

HINDLS, R. aj. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-255-7.
KROPÁČ, J. Statistika. 2. vyd. Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-788-8.
SWOBODA, H. Moderní statistika. Praha : Svoboda, 1977.
SEGER, J. aj. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZÁPOČET: Zápočet je udělen na základě:
- vypracování seminárních prací .

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná.
V její první části řeší student během 60 minut příklady. (Jako pomůcku může použít doporučená skripta.)
Ve druhé části zkoušky student vypracuje během 15 minut odpovědi na teoretické otázky.
Známka, odpovídající součtu (max 100 bodů), sestává:
- z bodů z kontrolních testů, výpočtových úloh a teoretických otázek;
- z výsledků řešených příkladů,
- z odpovědí na teoretické otázky.

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-83), C (82-76), D (75-69), E (68-60), F (59-0).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Náhodné jevy.
3.-4. Diskrétní náhodné veličiny.
5. Spojité náhodné veličiny.
6.-7. Zpracování a vyhodnocování datových souborů.
8.-9. Testy statistických hypotéz.
10.-11. Individuální a agregátní indexy.
12. Regresní analýza.
13. Časové řady.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy náhodných veličin, matematické statistiky, indexní analýzy, regresní analýzy a časových řad, tak, aby byli schopni studovat ekonomické předměty, pracující s náhodou, a řešit pomocí uvedených metod problémy těchto předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná.
Omluvená neúčast studenta na cvičení může být nahrazena náhradními úkoly.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor