Detail předmětu

Předmět v anglickém jazyce 2

FP-Rpaj2KAk. rok: 2020/2021

Strategický rozvoj značky v mezinárodním prostředí.
Značka jako konkurenční faktor.
Zhodnocení potenciálu rozvoje značky.
Vymezení strategie rozvoje značky.
Vizualizace rozvoje značky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s možnými přístupy k definování strategie rozvoje značky. Seznámí se s netradičními způsoby formulace a prezentace záměru rozvoje značky. Budou umět definovat a aplikovat strategickou vazbu rozvoje značky a strategického rozvoje firmy.

Prerekvizity

Předmět předpokládá znalost základních prvků managementu a postupů v nich uplatňovaných. Studenti musí rovněž znát základní marketingové pojmy a postupy uplatňované při řízení firmy.

Doporučená nebo povinná literatura

HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307 (EN)
COLLIS, D.J. - MONTGOMERY, C.A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 1st ed. McGraw-Hill, 1997. 764 p. ISBN 0-256-17894-1 (EN)
GRIFFIN, R.W. - PUSTAY, M.W. International Business - A Managerial Perspective. 3rd ed. Prentice Hall, 2002. 652 p. ISBN 0-13-042576-1 (EN)
VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Strategické aliance se zahraničními partnery. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002.137 s. ISBN 80-7261-058-9 (CS)
BEAMISH, P.W. - MORRISON, A. - ROSENZWEIG, P.M. International Management - Text and Cases. 3rd ed. Irwin, 1997. 604 p. ISBN 0-07-114900-7 (EN)
VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Malé a střední podniky: konkurence a strategické aliance v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004.192 s. ISBN 80-7261-099-6 (CS)
RUGMAN, A.M. - HODGETS, R.M. International Business. 3rd ed. Prentice Hall, 2003. 628 p. ISBN 0-273-67374-2 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a vychází závislé na zkoušce v podobě obhajoby projektu a na aktivní kontrolované účasti studentů na přednáškách. Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou písemné zkoušky (zpracování případové studie) a aktivní účasti na přednáškách(interaktivní formy výuky - případové studie, řízené diskuse apod.).
Požadavky na ukončení (procentní váha)
Přednášky a zadané úkoly 50%
Zkouška - obhajoba týmového projektu 50%

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Strategický rozvoj značky v mezinárodním prostředí.
Značka jako konkurenční faktor.
Zhodnocení potenciálu rozvoje značky.
Vymezení strategie rozvoje značky.
Vizualizace rozvoje značky.

Cíl

Primárním cílem předmětu je vymezit pojetí rozvoje konkurenceschopnosti na základě rozvoje značky v současném mezinárodním konkurenčním prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená a kontrolovaná. V průběhu přednášek probíhá také diskuze a konzultace projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor