Detail předmětu

Odborná praxe

FP-KopxKAk. rok: 2020/2021

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v průmyslových i správních organizacích. Získané dovednosti a informace jsou základem pro zpracování bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, účetnictví, právo a daně.

Doporučená nebo povinná literatura

POKORNÝ,J.: Umění tvořivé činnosti. 1.vyd. Brno, ICB, 1995 2008 - 2)POKORNÝ,J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci.1.vyd. Brno. 2008 -
POKORNÝ,J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci.1.vyd. Brno 2008

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích,

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet za písemnou práci v rozsahu cca 10 stran.Prezentaci zpracování a obhajoby připomínek či dotazů učitele.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. U vybrané firmy (organizace) popište její organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce.
2. Popište informační systém firmy informační toky ve firmě.
3. Zhodnoťte informační technologie používanou ve firmě (hardware, software,datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.).
4. Vyhodnoťte silné s slabé stránky firmy vzhledem k předmětu podnikání.
5. Zvažte možnosti a příležitosti firmy vzhledem k předmětu podnikání.
6. Jak funguje financování společnosti? Uveďte hlavní zdroje.
7. S jakými problémy se firma nejčastěji potýká při běžném provozu?
8. Podrobně popište Vaši každodenní pracovní činnost ve firmě.
9. Upřesněte cíl řešení bakalářské práce.
10. Uveďte přínosy praxe pro bakalářskou práci.
11. Napište seznam min.deseti informačních zdrojů k tématu bakalářské práce..

Cíl

Ověřit teoretické znalosti v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu dle přiloženého zadání .

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student dostává zadání, ve kterém je uvedena organizace, zodpovědný pracovník v organizaci a spojení na tohoto pracovníka. Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.
Student může na základě odsouhlasení s učitelem upřesnit jiný termín Praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor