Detail předmětu

Odborná angličtina 1

FP-OA1ZAk. rok: 2020/2021

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé studenty, příprava na předmět Odborná angličtina 2. Důraz je kladen především na praktické jazykové dovednosti potřebné pro používání anglického jazyka v zaměstnání v oblasti managementu a informačních technologií.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základní terminologií, výrazovými prostředky a dovednostmi pro komunikaci v managementu a podnikání, především v souvislosti s organizací firmy, výrobním procesem, prezentací a prodejem výrobků a ve finančních záležitostech. Seznámí se se základní terminologií v oblasti informačních technologií pro práci s výpočetní technikou a orientaci v odborných textech.

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená nebo povinná literatura

HARDING,K., LANE, A.: International Express, Intermediate, Third Edition Student´s Book, OUP 2014. Kapitoly 1-5.
MURPHY, R.: English Grammar in Use. CUP 2004
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2002
ESTERAS, S.R. and FABRE, E.M.: Professional English in Use ICT, CUP 2007

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
- zápočet - povinná aktivní účast na cvičeních ve výši 75% , e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v případě studentů se schváleným individuálním studijním plánem
- zápočet - e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
- zápočet - e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1) Lekce 1. – Přítomný čas prostý a průběhový. Sociální sítě a internet.
2) Lekce 1. – Odborný profil. Navazování pracovních vztahů. Odborný text.
3) Lekce 2. – Minulý čas prostý, předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas průběhový. Založení firmy. Frázová slovesa. Odborný text.
4) Lekce 2. – Pracovní porady. Delegování pracovních úkolů.
5) Lekce 3. – Slovesa a slovní spojení: will, may, might, be likely / possible. Proces proměny, popis příčiny a následku. Odborný text.
6) Lekce 3. – Psaní emailů 1: domluva a její potvrzení.
7) Opakování. Odborný text.
8) Lekce 4. – Proces srovnávání. Popis velkoměsta; přídavná jména končící na -ing a -ed
9) Lekce 4. – Vytváření prezentací 1: používání vizuálních pomůcek. Uvádění osobních názorů. Odborný text.
10) Lekce 5. – Způsobová slovesa a slovesa příbuzná: have to, must, need to, be allowed to, can. Barvy a idiomy vztahující se k tématu. Užití předpon.
11) Lekce 5. – Telefonování. Rady a návrhy. Odborný text.
12) Opakování. Odborný text.
13) Zápočtový test.

Cíl

Příprava na předmět Odborná angličina 2, rozvoj všech jazykových dovedností, upevnění a prohloubení znalostí gramatických konstrukcí, nárůst slovní zásoby se zvláštním důrazem na jazyk potřebný v zaměstnání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning