Detail předmětu

Obchodní logistika

FP-PolKAk. rok: 2020/2021

Cílem je seznámit studenty s problematikou obchodní logistiky a jejími oblastmi. Obchodní logistika začíná zajištěním zdrojů, výrobou a končí u spotřebitele, kde významnou složkou logistiky je i technický přístup k pohybu zboží a po ukončené době užitečnosti nezbytné recyklaci materiálových prvků.Účelem studia je poskytnout informace pro komplexnost a diferenciaci logistických řešení, aby obchodně úspěšná realizace se stále více opírala o provozně ekonomické řešení a tak se stala obchodní logistika partnerem i součástí marketingu v logistických sítích. Znalosti této discipliny bude třeba zvládat u všech obchodních firem ať pracují v retailingu či v exportu a importu zboží, ale také i u výrobních organizací a organizací poskytujících služby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni tvořit a projektovat logistické koncepce v průmyslové organizaci. Budou schopni projektovat logistické řetězce i sítě za použití informačních technologii a komunikačních technologií. Budou umět řídit logistická oddělení, naplňovat poslání logistiky opatřování - nákup, skladování, obalovou technologii i značení výrobků. Budou umět vytvořit a vyhodnotit controllingové činnosti v logistických procesech a sestavit hospodárnost logistických procesů, činností a výkonů.
Budou schopni projektovat i technoloii logistických procesů a navrhovat a techniku pro tyto procesy.

Prerekvizity

Student k absolvování předmětu musí mít znalosti z matematických disciplin,statistiky, teorie rozhodování a základních ekonomických disciplin, především mikroekonomie. Současně musí mít znalosti podnikové ekonomiky a základů rentability jmění,efektivnosti investic a dat z podnikového účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 589s. ISBN 80-7226-221-1 (CS)
CHRISTOPHER,M. Logistics and supply chain management. 2.edition, London, Pearson Education Limited. 1998, p.294, ISBN 0 273 63049 0 (EN)
PRAŽSKÁ,L.,JINDRA,J. a kol. Obchodní podnikání. 1vyd. Praha: Management Press, 1997. 880s. ISBN 80-85943-48-4 (CS)
JUROVÁ,M. Evropská unie Odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno: Computer Press, 1999. 115s. ISBN 80-7226-219-x (CS)
FARAHANI, Reza Zanjirani; REZAPOUR, Shabnam; KARDAR, Laleh. Logistics operations and management : concepts and models. 1st ed. Boston, MA : Elsevier, 2011. 469 s. ISBN 978-012-3852-021. (CS)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: GRADA Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování. Tento způsob výuky je dominantní v distanční formě studia,

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet student získá za seminární práci v rozsahu cca 15 stran.
Zkouška má charakter písemná a ústní. Písemná část obsahuje příklady a teorii. Ústní část rozšiřuje znalost o praktickou realizaci.
Zkouška je písemná a ústní. Písemná zkouška je složena z příkladů a teorie. Její délka je 50 minut. Ústní zkouška ověřuje výsledek klasifikace a upřesňuje jej.
Aby student získal klasifikační stupeň E, musí mít vypočteny příklady až po numerický výsledek a prokázat znalost teoretických přístupů např. ústním doplněním.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Definice obchodní logistiky, její začlenění do systému podnikové logistiky.Cíle logistiky.
Logistický systém. Systém obchodování - trhy spotřebního a průmyslového zboží.
Metody při uplatnění procesního řízení.
Logistika opatřování(nákupu). Nákupní strategie pro trhy. Nákupní marketing.
Řízení výše zásob v distribučních stupních.
Distribuční logistika. Projektování distribučních stupňů. Skladovací systémy.
Značení materiálových prvků (EAN). Balení.
Ekonomika obchodní logistiky - výkony a náklady.
Controlling v logistice.

Cíl

Předmět je součástí teoretického i tvůrčího základu zaměřeného na obchod. V rámci globalizace je základním posláním řízení materiálových toků s využitím informačních technologii, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a přidané hodnoty, což je posláním logisticky řízené organizace a tím i znalostí studenta, který se bude touto problematikou zabývat.
Současně cílem předmětu je i projektování logistických koncepcí v průmyslové organizaci a projekt logistických řetězců (sítí) a zapojení průmyslové organizace do řetězce s využitím IT/ICT.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky probíhá pouze občasně při konzultacích formou prezence. Kontrola aktivity je prováděna při zhodnocení odevzdaných případových studii.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor