Detail předmětu

Mzdový systém podniku

FP-mspPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: funkce mzdy v systému řízení podniku, právní aspekty odměňování, tvorba mzdového systému podniku včetně hodnocení jeho účinnosti, vztah pracovní motivace a odměňování, nepeněžní odměny, kolektivní vyjednávání včetně uplatnění principu tripartity.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem z příslušného studijního předmětu je získání celkového přehledu o uplatňovaní mzdové politiky a mzdových systémů v České republice a jejich aplikace v podnikové praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti z následujících předmětů: Ekonomika podniku 1, Makroekonomie 1, Základy práva, Management, Řízení nákladů, Výrobní procesy.

Doporučená nebo povinná literatura

KRUNTORÁDOVÁ, M. PowerPointová prezentace KMSPP - přednášky. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. (CS)
ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 442 s. ISBN 978-80-247-2890-2. (CS)
KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 281 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3823-9. (CS)
KLEIBL, Jiří. Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav. 2.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998, 128 s. Management (Grada). ISBN 80-707-9202-7. (CS)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (CS)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách pomocí případové studie.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá klasifikovaný zápočet za vypracování případové studie na jednotlivých cvičeních, za její prezentaci a absolvování rozpravy o problematice.

Celková stupnice hodnocení klasifikovaného zápočtu:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 – 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: 0 - 49 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu postihuje všechny základní části celé problematiky mzdové politiky a bude zaměřena zejména na strukturu mzdových systémů jako takových, a to zejména na jejich uplatňování v podnikové a firemní praxi. Nebude opomenuta ani problematika principu tripartity.

Cíl

Cílem tohoto předmětu je získání znalosti studentů o základních prvcích a tvorbě mzdového systému podniku. Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti, jak vytvářet a uplatňovat nástroje mzdového systému. Předmět je zaměřen na následující oblasti: teorie mzdy, mzdová politika, zavádění a uplatňování mzdových systémů, pojmový aparát mzdové problematiky, formy mzdových plnění a zaměstnaneckých výhod, měření pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Praktická část předmětu je zaměřena na tvorbu mzdového systému podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu cvičení bude řešena případová studie z dílčích částí uplatňování mzdových systémů a nástrojů pobídkových mzdových forem. V případě omluvené neúčasti na cvičení stanový vyučující náhradní termín pro odevzdání zadaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor