Detail předmětu

Mezinárodní zdanění příjmů

FP-UmzpKAk. rok: 2020/2021

Předmět završuje znalosti daňové problematiky v oblasti daní z příjmů. Náplní předmětu je problematika mezinárodního zdanění příjmů. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou mezinárodního dvojího zdanění a nástroji sloužícím k jejímu omezení. Pozornost je částečně věnována i legislativní úpravě na úrovni Evropské unie.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát pravidla mezinárodního zdaňování příjmů obsažená jak ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, tak v příslušné české právní úpravě. Studenti rovněž znají povinnosti daňových subjektů váznoucí k mezinárodnímu zdaňování příjmů v České republice.

Studenti budou schopni identifikovat povinnosti spojené se zdaňováním příjmů daňových rezidentů a nerezidentů ČR a dále v jednodušších případech určit jejich výslednou daňovou povinnost.

Studenti budou umět intepretovat a aplikovat základní normy mezinárodního zdaňování příjmů obsažené ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění a v českém zákoně o daních z příjmů. Studenti budou umět navrhnout a využít prostředky daňové optimalizace při mezinárodním zdaňování příjmů.

Prerekvizity

Znalost problematiky zdaňování příjmů fyzických a právnických osob.

Doporučená nebo povinná literatura

Sojka, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 2. vyd. Praha : Aspi, a. s., 2008. 326 s. ISBN 978-80-7357-354-6.
Výbor OECD pro fiskální záležitosti. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Stručná verze. 1. vyd. Překlad Danuše Nerudová a Kristýna Šimáčková. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 431 s. ISBN 978-80-7357-480-2.
Rylová, V. Mezinárodní dvojí zdanění. 3. vyd. Olomouc : ANAG, 2009. 423 s. ISBN 978-80-7263-511-5.
Helminem, M. EU Tax Law – Direct Taxation. IBFD : Amsterdam. 406 p. ISBN 978-90-8722-058-7.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p.
Týč, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha : Leges, s. r. o., 2010. 301 s. ISBN 978-80-87212-60-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základní principů a pravidel obsažených v příslužné právní úpravě. Výklad je prokládám příklady a jejich počítáním za asistence studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.

Zakončení předmětu písemnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí:

1. Písemný test (test obsahuje 15 otázek se 3 možnými odpovědmi (A, B, C); pouze jedna odpověď je správná). Je zapotřebí získat minimálně 50% možných bodů (tj. min. 8 bodů z 15). Test trvá 15 minut.
- správná odpověď (1 bod)
- neodpovězeno (0 bodů)
- nesprávná odpověď (- 1 bod)

2. Příklady – max. 30 bodů (75 min.)
- řešení početních příkladů demonstrujících obeznámenost s problematikou a schopnost praktické aplikace získaných poznatků
- vždy obsažen jeden komplexnější příklad na určení výsledné daňové povinnosti daňového rezidenta dosahujícího zahraničních příjmů
- je zapotřebí získat alespoň 50% možných bodů (tj. 15 bodů z 30)

Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mezinárodní zdaňování příjmů – obecný úvod (základní pojmy, legislativní úprava, specifika v rámci EU, subjekty figurující v mezinárodním zdaňování příjmů)
2. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (význam, cíle, modelové smlouvy, struktura smluv, působnost, princip podmíněné aplikační přednosti).
3. Daňová rezidence a její určování, daňoví rezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně), daňoví nerezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně); kurzové přepočty
4. Zdaňování příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR (povinnosti plátce, povinnosti poplatníka, možnosti daňové optimalizace daňových nerezidentů ČR v porovnání s daňovými rezidenty ČR)
5. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - příjmy z užívání nemovitého majetku, zisky ze zcizení majetku, příjmy ze závislé činnosti.
6. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - příjmy z tantiém, příjmy veřejně vystupujících umělců a sportovců, penze.
7. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - zdaňování příjmů stálé provozovny.
8. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - dividendy, úroky a licenční poplatky.
9. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění (principy, popis, § 38f zákona o daních z příjmů, zakotvení metod ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění).
10. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - aplikace metod zamezení dvojího zdanění, daňová optimalizace u daňového rezidenta.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili nejen teroretické základy problematiky mezinárodního zdaňování příjmů, ale i schopnost praktické aplikace získaných poznatků. K tomu je zapotřebí znalostí principů mezinárodního zdaňování příjmů a dále pak konkrétních pravidel obsažených jak ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, tak i v příslušné české právní úpravě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor