Detail předmětu

Marketing

FP-BmarKAk. rok: 2020/2021

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

BOUČKOVÁ, J. A KOL: MARKETING. PRAHA, C.H.BECK,2003
KAŇOVSKÁ, Lucie a David Schüller. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0.
KOTLER, P. Marketing management. 14. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 719 s. ISBN 80-247-0016-6
KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada, 2013. 256 s.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4
Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat formou průběžného ověřování znalostí (indivuální projekt) a následně písemnou zkouškou. Výsledné hodnocení studentů bude závislé, jak na úrovni systematické průběžné práce studentů v průběhu celého semestru, tak na výsledcích této zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
2. Praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
3. Úvod do marketingu
4. Marketingové prostředí
5. Segmentace trhu a umisťování produktu na trh
6. Marketingový mix
7. Produkt
8. Cena
9. Místo / distribuce
10. Marketingová komunikace
11.Trendy v marketingu
12. Doprovodné služby poskytované k produktům
13. Marketingový výzkum

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností / útvarů ve firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou testu, hodnocení studentů v průběhu řešení případových studií a týmového projektu. Studenti v průběhu semestru získávají za splnění podmínek body. Na základě bodového hodnocení je potom uděleno závěrečná známka. Přednášky a cvičení jsou nepovinná, ale účast na cvičeních je bodována.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor