Detail předmětu

Marketing

FP-MmarKAk. rok: 2020/2021

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Základy marketingu je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti, potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

BUREŠ, I. Marketingově řízená firma. Praha: Management Press, 1992. 101 s. ISBN 80-85603-24-1
WHITELEY, R. Podnik řízený zákazníkem. Praha: Victoria Publishing, 1993. 231s. ISBN 80-85605-69-4
KOTLER, P. Marketing management. 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6
SCULLEY, J., BYRNE, J. A. Odysea. Od Pepsi k Apple. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. 400s. ISBN 80-85603-51-9
STORBACKA, K., LEHTINEN, J.R. Řízení vztahů se zákazníky. Customer Relationship Management. Přel. B. Sedloňová. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 168s. ISBN 80-7169-813-X

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky spojené s diskusí na dané téma. Cvičení, která rozvíjejí tématiku z přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (test v průběhu semestru), jednak formou písemné zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích této zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska uplatnění marketingu v soudobých podmínkách, předpoklady pro uplatnění marketingu
2. Marketingový mix - pojetí marketingového mixu, klasický vs. rozšířený marketingový mix
3. Výrobek - marketingové pojetí výrobku, řízení výrobkového portfolia
4. Výrobek - značka, značková politika
5. Cena - postavení ceny v marketingovém mixu podniku, faktory, ovlivňující tvorbu cen
6. Cena - principy cenové tvorby na relační a transakční úrovni, analýza cenové citlivosti zákazníků
7. Distribuce - postavení distribuce v marketingovém mixu, volba distribučních cest
8. Komunikace - prvky komunikačního mixu - reklama, podpora prodeje
9. Komunikace - osobní prodej, Public relations, direkt marketing
10. Komunikace - soudobé trendy v komunikaci, využití sociálních sítí v komunikaci
11. Marketingový výzkum - primární a sekundární, volba vhodných metod, postup přípravy a realizace výzkumu
12. Soudobé trendy v marketingu
13. Soudobé trendy v marketingu

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude průběžná, v průběhu celého semestru, bude probíhat formou testů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor