Detail předmětu

Manažerská ekonomika

FP-PmeKAk. rok: 2020/2021

Předmět se zaměřuje na propojení jednotlivých znalostí a dovedností, působí jako integrující prvek propojující jednotlivé manažerské dovednosti. Studenti si osvojí metodologický přístup ke zkoumání podnikových procesů a současně si ujasní specifika jednotlivých podnikohospodářských věd, s důrazem na praktickou využitelnost v konkrétních situacích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát na pokročilé úrovni formulaci metodických postupů řešeni obecných manažerských problémů. Na základě vstupních podmínek bude schopen aplikovat vhodnou metodu a bude schopen kriticky zhodnotit a vysvětlit dosažené výsledky.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost podnikové ekonomiky, statistiky, finančního řízení, ekonomie, matematiky na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H. Beck, 2009. 137 s. ISBN 978-80-7400-119-2.
WÖHE, G., KISLINGEROVÁ,E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C .H. BECK, 2007. 748 s. ISBN 97-8807-179897-2.
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4.
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.
KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 184 s. ISBN 978-80-214-3465-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výukové bloky jsou doplněny výpočty příkladů z probírané látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet po splnění následujících požadavků:

Absolvování zápočtového testu. Zápočtový test bude kombinací příkladů a uzavřených otázek, vycházejících z problematiky probrané na jednotlivých přednáškách. Jde o příklady obsahující jak výpočtovou část, tak i odpovídají vysvětlení použitelnosti výsledků.

Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Investiční plánování
2. Modely obnovy a výměny, ekonomická optimalizace
3. Vývojové fáze podniku,
4. Životní fáze podniku
5. Rozhodovací modely
6. Vědecké postupy v manažerské ekonomice

Cíl

Cílem uvedeného předmětu je poskytnout ucelený výklad obecných problémů hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví. Cílem předmětu je shrnout komplexní vědomosti a dovednosti se zvýrazněním souvislostí a vazeb v manažerské ekonomice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je na přednáškách je dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor