Detail předmětu

International Finance

FP-EifPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na následující oblasti: vymezení předmětu mezinárodních financí, rizika v mezinárodním obchodě, volba platební podmínky v mezinárodním obchodě, platební a platebně zajišťovací nástroje v mezinárodním obchodě, financování v mezinárodním obchodě, finanční nástroje podpory exportu, přímé zahraniční investice, projektové finance, mezinárodní měnový systém, mezinárodní finanční instituce, Evropská měnová unie.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu porozumí rámcovým podmínkám pro řízení podnikových financí v mezinárodním prostředí, principům řízení rizik exportních zakázek, aplikaci možných forem krátkodobého, stejně jako středně- a dlouhodobého financování aktivit podniku na mezinárodních trzích a využívání zajišťovacích a platebně-zajišťovacích nástrojů při řízení rizik.

Prerekvizity

Znalost financí podniku (finančního managementu), finančního účetnictví, finanční matematiky a základů mezinárodního obchodu.

Doporučená nebo povinná literatura

SHAPIRO, A. Multinational financial management. Hoboken: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-45035-2.
MADURA, J. International financial management. 12th ed. Stamford, CT: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-133-94783-7.
MOFFETT, M. H. – STONEHILL, A. I. – EITEMAN, D. K. Fundamentals of multinational finance. Boston, Mass.: Pearson/Addison-Wesley, 2006. ISBN 0-321-28031-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- účast na výuce, povolená je jedna neúčast.
- připravenost na cvičení, zapojování se do diskuse,
- vypracování a prezentace seminární práce v předem stanoveném termínu
Hodnocení seminární práce vstupuje do celkového hodnocení vahou 30 %.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma zkoušky kombinovaná – písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení. Informace ke zkoušce budou zveřejněny v aktualitách předmětu s adekvátním předstihem.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Cílem předmětu je vést studenty k porozumění procesu vývoje mezinárodních finančních systémů a jeho aktuálními otázkami, a současně prezentovat specifika finančního řízení nadnárodních společností, tj. pokrývá oblasti procesu internacionalizace, financování exportu a importu zboží, investování na mezinárodních trzích, možností financování na mezinárodních finančních trzích, včetně otázek mezinárodního zdaňování příjmů.
Topics of lectures are as follows:
1. Introduction to international finance, the balance of payments
2. The history and the evolution of the international monetary system
3. Exchange rate regimes
4. The European Monetary Union – the process of the integration of the financial markets and the financial institutions in the EU and their importance for companies, the European single currency
5. International financial institutions
6. Introduction to multinational corporation management: national versus international finance, the rise of the multinational corporation, the process of overseas expansion, designing a global expansion strategy
7. Financing a multinational corporation I. – export and import credits, export credit agencies, export credit insurance
8. Financing a multinational corporation II. – debt and equity markets, international banks and project financing, financing in Europe, in the USA and in Asia
9. Foreign investments – corporate strategy and foreign investment analysis, direct investment and portfolio investment, investment in Europe, in the USA and in Asia
10. Cost of capital and capital structure of the multinational firm, multinational capital budgeting
11. Taxes and multinational business strategy
12. Countertrade; international capital mobility, project finance
13. Current issues in international trade

Cíl

Cílem předmětu je seznámit se a porozumět:
rámcovým podmínkám pro řízení podnikových financí v mezinárodním prosředí;
platebním podmínkám sjednávaným ve smlouvách o vývozu s přihlédnutím na možná rizika;
informačním zdrojům pro posouzení obchodní a finančních bonity zahraničních obchodních partnerů, případně dalších účastníků vývozní zakázky;
disponibilním platebním a platebně-zajišťovacím instrumentům v zahraničním obchodě, jimiž mohou být nejrůznější variace hladkých či dokumentárních plateb;
krátkodobým a středně- a dlouhodobým nástrojům refinancování, jakými jsou bankovní úvěry (např. státem podporované ze strany České exportní banky), faktoring, forfaiting, exportní leasing apod.;
nástrojům zajištění v nejrůznějších formách, od termínových kontraktů zajišťujících kursové riziko, po platební riziko zajišťující exportní úvěrové pojištění či různé formy bankovních či vládních garancí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor