Detail předmětu

Informatika pro ekonomy

FP-ipePAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na práci s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel a nástrojem pro tvorbu prezentací MS Powerpoint.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojí si základní nezbytné dovednosti při používání aplikačního nástroje MS Office 2016. Tyto dovednosti a zkušenosti mohou využívat jako nástroj ke zpracovávaní projektů a úloh v ostatních předmětech.

Prerekvizity

1. základy používání PC (teoretické i praktické) 2. základy ovládání operačního systému MS Windows 8, 10

Doporučená nebo povinná literatura

Barilla, Jiří, Microsoft Excel 2010 :podrobná uživatelská příručka / Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 416 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-251-3031-5 (brož.) (CS)
Marek Laurenčík: Excel 2010 pro management, ekonomy a podnikatele , Computer Media 2010, ISBN: 978-80-7402-096-4 (CS)
Josef Pecinovský: Microsoft Office 2013 , Computer Press, Brno 2013, ISBN: 978-80-251-4102-1 (CS)
PECINOVSKÝ, J.; Pecinovský, R. Office 2016 - Průvodce uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 256 s. ISBN 978-80-247-5691-2. (CS)
BARILLA, J.; Simr, P. ; Sýkorová, K. Microsoft Excel 2016: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2016. 456 s. ISBN 978-80-251-4838-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění obou následujících podmínek :
1. Odevzdání semestrálního projektu s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).
2. Absolvování kontrolního testu v průběhu semestru s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).

Forma zkoušky je kombinovaná a skládá se ze 2 částí:
1. Písemná část - případová studie z oblasti základů databází
2. Praktická část - vyřešení úlohy z praktických znalostí probrané látky na PC

Hodnocení zkoušky je stanoveno průměrem známek z těchto dvou dílčích částí. Pokud je alespoň jedna z částí zkoušky hodnocena "F" je celá zkouška hodnocena "F".

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do informatiky, jednotky v informatice, převody, ASCII a UNICODE.
2. Číselné soustavy, převody.
3. MS Outlook - ukázka práce s elektronickou poštou.
4. MS Powerpoint - základní pojmy, tvorba prezentací, ukázka možností animací a přechodu.
5. MS Word - základní pojmy, formátování textu s využitím stylů, práce s obsahem.
6. MS Word - obrázky, tabulky, práce s oddíly, odkazy.
7. MS Word - hromadná korespondence.
8. MS Excel - základní pojmy, formátování, třídění dat.
9. MS Excel - filtrování, funkce a vzorce.
10. MS Excel - příprava dat pro graf, tvorba grafů, grafické řešení úloh.
11. MS Excel - kontingenční tabulka a graf.
12. Základy datového modelování - úvod do problematiky.
13. Základy datového modelování - relační datový model.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty dovednosti pracovat s textovým editorem, tabulkovým procesorem a nástrojem pro tvorbu presentací tak, aby všechny tyto kancelářské nástroje mohly být využívány studenty jednak ve výuce dalších předmětů, nebo také k praktickému využití zejména v oblasti ekonomie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-D , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor