Detail předmětu

Informační podpora procesů

FP-ippKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s významnými procesy jednotlivých podnikových oblastí, jejich analýzou a návrhem efektivní podpory v informačních systémech a využitím pokročilých technologií vedoucí k digitalizaci podnikových procesů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen orientovat se v IS/ICT podpoře podnikových procesů a aktivně se podílet na automatizaci a zefektivnění všech firemních činností.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít znalosti plánování a řízení výrobních procesů, základy statistiky a analýzy produkčních systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

BASL, J., BLAŽÍČEK, R.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5. (CS)
ŘEPA, Václav. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. 2.vyd. Praha: Grada, 2007. 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8. (CS)
DLOUHÝ, M. a kol.: Simulace podnikových procesů. 2.vyd. Brno: Computer Press, 2011. 216 s. ISBN 978-80-251-3449-8. (CS)
GREGOR, M., MIČIETA, B., KOŠTURIAK, J., BUBENÍK, P., RŮŽIČKA, J.: Dynamické plánovanie a riadenie výroby. 1.vyd. Žilinská univerzita v Žiline, 2000. 284 s. ISBN 80-7100-607-6 (CS)
HAMMER, M., CHAMPY, J.: Reengineering – radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. 3.vyd. Management Press, Praha 2000. 212 s. ISBN 80-7261-028-7 (CS)
Uživatelský manuál WITNESS. Lanner Group (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je povinné odevzdání zadané semestrální práce a dosažení min. 60 bodů ze zápočtové písemné práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do problematiky podnikových procesů, informační strategie
Modelování procesů, nástroje a metodiky digitalizace podnikových procesů
Podpora řízení životního cyklu produktu s využitím pokročilých technologií
Podpora řízení procesů na operativního úrovni, robotizace a automatizace
Integrace informačních systémů v podniku
Digitální továrna
Inteligentní továrna

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy, nástroji analýz, modelování a řízení podnikových procesů. Zabývá se problematikou podpory podnikových procesů s vazbou na informační systémy a technologie během jejich celého životního cyklu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná. ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning