Detail předmětu

Hospodářská angličtina 1

FP-HA1KZAk. rok: 2020/2021

Kurz navazuje na obecný jazyk studovaný na střední škole. Vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti obecného jazyka ze střední školy minimálně na středně pokročilé úrovni: Mluvnické jevy: Podstatná jména – užití členů, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství podstatných jmen; přídavná jména a příslovce – stupňování, srovnávání; zájmena – osobní, předmětný tvar osobních zájmen, zájmena přivlastňovací, ukazovací, tázací, neurčitá; číslovky - základní, řadové; předložky – s místními a časovými údaji, pádové předložky; slovesa – čas přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý, minulý průběhový, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, budoucí prostý, budoucí průběhový, jiné formy vyjádření budoucnosti (vazba going to, přítomný čas průběhový), předminulý prostý, předminulý průběhový, způsobová slovesa, opisné tvary způsobových sloves, tvoření otázky, zápor, krátké odpovědi, činný a trpný rod, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, gerundium; skladba - slovosled, existencionální vazba (there is/there are…), tvoření otázek (předmětná, podmětná), souvětí – časové, podmínkové, účelové, krácení vět infinitivními konstrukcemi. Slovní zásoba a frazeologie k tématům: Společenský styk (pozdravy, představení, prosby, poděkování, omluvy), osobní údaje, škola, povolání, denní program a volný čas, rodina, jídlo a pití, nákupy, cestování, doprava, oblečení, dům a byt, zdraví, veřejné služby (pošta, banka, úřady), životní prostředí, počasí

Doporučená nebo povinná literatura

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL a John ROGERS. Market leader: intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Longman, 2010. ISBN 978-1-4082-3695-6. (EN)
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2010 (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2007. ISBN 9780230035362. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z následujících částí:

Zkouška:
Písemný test (odpovídá obsahu kurzu)
E-learningová testovací cvičení
Poslech s porozuměním
Porozumění odbornému textu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Kurz Hospodářská angličtina je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci. Obsah učebnice a jednotlivých lekcí byl vyvinut ve spolupráci s časopisem Financial Times, který je jedním z předních zdrojů informací o podnikání ve světě. Studenti se seznámí s aktuálními tématy v oblasti podnikání a zároveň si vybudují profesionální jazykové a komunikační dovednosti potřebné pro moderní podnikání.
1. U1: Brands – Favourite brands, Building brand, Words that go with brand, product and market.
2. U1: Brands – Present Simple and Present Continuous, Taking part in meetings.
3. U2: Travel – Travel Experiences, A hotel chain, What business travellers want, British and American Travel words.
4. U2: Travel – Future, Telephoning: making arrangements.
5. U3: Change - Attitudes to changes at work and generally, words describing changes, Managing meetings.
6. U3: Change - Past Simple and Present Perfect. Meetings - writing minutes.
7. U4: Organisation – Status within an organisation, A successful organisation, Words and expressions that describe company structure.
8. U4: Organisation – Noun combinations, Socialising: introductions and networking.
9. U5: Advertising – Authentic advertisements, A new kind of campaign, Words and expressions for talking about advertising.
10. U5: Advertising – Articles, Starting and structuring a presentation.
11. U6: Money – Attitudes to money, Investments, Words for talking about finance.
12. U6: Money – Describing trends, Dealing with figures.
13. Zápočtový test.

Cíl

Cílem kurzu je rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným ekonomickým textům a komunikace o odborných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Práce studentů v rámci e-learningových aktivit a cvičeních je systematicky kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-UAD-KS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor