Detail předmětu

Finanční účetnictví

FP-UfuPAk. rok: 2020/2021

Předmět Finanční účetnictví podrobně seznamuje studenty s účtováním životního cyklu dlouhodobého majetku, účtování o vybraných oběžných aktivech, jednotlivých položkách pasiv rozvahy, o souvisejících nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření a jeho rozdělení a sestavování účetní závěrky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti problematicky rozvahových a výsledkových jevů, mají znát předpisy pro účetní zpracování těchto operací podle české právní úpravy.
Studenti získají dovednosti, potřebné k zaúčtování operací spojených s existencí všech forem majetku v korporaci, jeho zdrojů financování, nákladových a výnosových procesů. Získají dovednosti ke specifickým účetním operacím, které zajišťují věrný a poctivý obraz účetní jednotky. Procvičí si také sestavování účetních výkazů.
Po absolvování kurzu jsou studenti schopni provádět rutinní účetní operace v obchodní korporaci, navrhnout řešení specifických účetních operací a sestavit účetní výkazy.

Prerekvizity

Studenti potřebují znalosti: - o metodách podvojného účetnictví - účetních definic majetkových položek a jejich oceňování - pojetí a vymezení zdrojů financování - o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření podniku - o souvislostech uvedených účetních kategorií a jejich promítání do účetních výkazů. Znamená to, že musí mít úspěšně absolvovaný předmět Účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

Dušek, Jiří: Vyhněte se chybám v účetnictví. Praha, Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-9464-8. (CS)
Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví. (CS)
Hruška, Vladimír: Účetní případy pro praxi. Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-1033-9. (CS)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. (CS)
České účetní standardy pro podnikatele. (CS)
Dvořáková, Lenka: Nejčastější chyby a omyly účetních. Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7552-691-5. (CS)
Kout, Petr a Tomáš Líbal: Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady. 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-8748-055-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu logiky a metod zpracování účetních informací. Úkoly na cvičeních podporují praktické zvládnutí látky, vysvětlené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné úspěšně (min. 50 % bodů) absolvovat průběžný a závěrečný test. Testy se obvykle píší v 7. a ve 12. týdnu výuky dle pokynů vyučujícího.
Zkouška je písemná, zahrnuje účtování příkladů a testové otázky (uzavřené i s volnými odpověďmi).
Do výsledné známky z předmětu vstupují i výsledky práce v seminárních cvičeních. Na výsledné klasifikaci se podílí jednotlivé části takto: zadání na zkoušce 60 %, výsledky ze cvičení 40 %.

Pro individuální studijní plán platí stejné podmínky, pouze je možné dohodnout jiné termíny testů a zkoušky.

V případě narušení prezenční výuky karanténními opatřeními budou probíhat zápočtové testy a zkoušky za stejných podmínek prostřednictvím e-learningu (Moodle + MS Teams).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V předmětu Finanční účetnictví se studenti podrobně seznamují s účtováním životního cyklu dlouhodobého majetku, s účtováním o oběžných aktivech, vybraných položkách pasiv rozvahy, o výsledku hospodaření a jeho rozdělení a způsoby sestavování účetní závěrky.
1. Dlouhodobý majetek – všechny způsoby pořízení a životní cyklus DM – odepisování (komponentní odepisování, zbytková hodnota), vyřazení prodejem, darováním, likvidací.
2. Oběžná aktiva – zásoby způsobem B, oceňování při spotřebě, zásoby vlastní činnosti a pohledávky: přehled pohledávek se zaměřením na pohledávky z obchodních vztahů, opravné položky, odpis pohledávek, postoupení pohledávky.
3. Účetní operace v oblasti vlastního kapitálu a tvorba rezerv.
4. Náklady a výnosy: jejich struktura, obsahová náplň a účtování v účtových skupinách třídy nákladů.
5. Uzávěrkové operace v širším pojetí, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky a kurzové rozdíly k rozvahovému dni.
6. Zpracování účetních výkazů a přílohy, ověření účetní závěrky.
7. Etika účetní práce, komunikace účetních s vlstníky, profesní organizace účetních odborníků.

Cíl

Cíle předmětu jsou:
- získat znalosti a dovednosti z problematiky účtování aktiv a pasiv účetní jednotky, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření,
- získat znalosti a dovednosti o uzávěrkových operacích a účetní závěrce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičeních je sledována (max. 3 neúčasti). V případě neomluvené absence student postupuje podle pokynů vyučujícího.
Tato podmínka se neuplatní v případě narušení prezenční výuky karanténními opatřeními.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning