Detail předmětu

Finanční analýza a plánování

FP-fapKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýzu poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Formulace závěrů finanční analýzy. Úvod do finančního plánování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku .V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. Kompletní průvodce s příklady. 1. vydání, Praha, GRADA Publishing 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4.
SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2001. 220s. ISBN 807226-562-8.
KISLINGEROVÁ E., HNILICA J. Finanční analýza. 1. vydání Praha C. H. Beck 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3.
DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6.
SŮVOVÁ H. a kol. Finanční analýza. 1.vydání Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0.
FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s. ISBN 80-7169-694-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je potřeba úspěšně zpracovat semestrální práci, odevzdat a odprezentovat v předem určeném termínu.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu (obsahuje dvě teoretické otázky a jeden početní příklad) a z ústního dozkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň je následující:
1. Úvod do finanční analýzy.
2. Zdroje vstupních dat finanční analýzy.
3. Přehled metod finanční analýzy.
4. Analýza absolutních ukazatelů.
5. Analýza vývoje zisku a optimalizace kapitálové struktury.
6. Analýza rozdílových ukazatelů.
7. Analýza poměrových ukazatelů.
8. Analýza poměrových ukazatelů.
9. Soustavy poměrových ukazatelů.
10. Vzájemná souvislost ukazatelů a analýza příčin jejich stavu a vývoje.
11. Mezipodnikové srovnávání.
12. Formulace závěrů finanční analýzy.
13. Finanční plánování a kontrola.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor