Detail předmětu

Ekonomika neziskových organizací

FP-enoKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na přístupy vymezení neziskového sektoru a opodstatněnost NO v národním hospodářství, poslání a význam NO v NH, dále na neziskové soukromoprávní organizace veřejné prospěšné a vzájemně prospěšné, NO veřejnoprávní.
Zvláštní pozornost je věnována financování NO, fundraisingu, finančnímu a personálnímu řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student popíše a vysvětlí poslání a význam neziskových organizací v národním hospodářství. Vyjmenuje různé typy neziskových organizací a stručně je charakterizuje. Umí popsat a analyzovat různé zdroje financování neziskových organizací. Definuje specifika marketingu i managementu v neziskových organizacích.

Dovednosti: Student zhodnotí specifika řízení konkrétní neziskové organizace. Dovede zvážit současný stav neziskové organizace ve finanční, marketingové i personální oblasti a navrhne případné změny.

Obecné způsobilosti: Student rozeznává eticko ekonomický význam neziskových organizací v národním hospodářství a jejich roli v občanské společnosti. Dokáže analyzovat informace o neziskových organizacích, vyhodnotit je a spojit s běžně dostupnými informacemi politicko ekonomického charakteru.

Prerekvizity

Základní kurz veřejných financí.

Doporučená nebo povinná literatura

Stejskal, J., H. Kuvíková a K. Maťátková. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-973-9. (CS)
Bačuvčík, R. Marketing neziskových organizací. 1.vyd. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9.
Rektořík, J. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3.aktual. vyd. Praha: Ekopress 2010. ISBN 978-80-86929-54-5.
Dobrozemský, V. a J. Stejskal. Nevýdělečné organizace v praxi. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-476-8.
Stejskal, J. Ekonomika neziskové organizace. 2.aktual. vyd. Praha, Pardubice: Junák, Koalice nevládek, 2014. ISBN 978-80-7501-063-6.
Dobrozemský, V. a J. Stejskal. Nevýdělečné organizace v teorii. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-799-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Forma zkoušky: Zkouška je pouze písemná. Písemka má formu testu (otázky s nabídkou 4 variant odpovědí - z nichž právě jedna je správná, otázky s vlastním doplněním odpovědi, otázky s odpovědí ano/ne, krátké vysvětlení základních pojmů, otevřené otázky). Čas na vypracování: 40 minut. Max. bodů z písemky - 100. Pravidla klasifikace – viz Studijní a zkušební řád VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přístupy vymezení neziskového sektoru. Opodstatněnost NO v národním hospodářství.
2. Občanská společnost. Poslání a význam NO v NH, jejich funkce a činnosti. Historie neziskového sektoru.
3. Typologie NO v ČR. Neziskové organizace podle způsobů financování a podle předmětu činnosti. Legislativa, spjatá s NO.
4. Neziskové soukromoprávní organizace veřejné prospěšné.
5. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné.
6. Neziskové veřejnoprávní organizace.
7. Financování NO. Veřejné a soukromé zdroje financování. Význam a způsoby samofinancování.
8. Fundraising. Význam osobnosti fundraisera.
9. Finanční řízení NO. Činnosti finančního řízení. Specifika účetnictví, zdanění a auditu.
10. Kalkulace, ceny a výkony v NO. Možnosti finanční analýzy v NO.
11. Marketing v neziskových organizacích. Význam PR. PR a fundraising.
12. Řízení neziskových organizací. Organizační struktura v závislosti na poslání NO. Plánování v NO. Komunikace.
13. Personální řízení v NO. Dobrovolnictví.

Cíl

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a pochopením významu, poslání i specifik neziskových organizací a jejich nezastupitelné role v občanské společnosti. Zároveň je vybavit znalostí základů jejich řízení a financování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Výuka probíhá dle semestrálního rozvrhu. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor