Detail předmětu

Business English

FP-EbePAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na profesní úrovni. Zaměřuje se na rozšíření a procvičení slovní zásoby v oblasti financí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) Porozumět finanční angličtině.
b) Schopnost použít psanou a mluvenou angličtinu v obecné a obchodní komunikaci se zřetelem na oblast financí.
c) Schopnost v angličtině řešit problémy v simulovaných situacích v oblastech obchodu a financí.
d) Identifikovat, vyhledat a sumarizovat informace v angličtině.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "intermediate".

Doporučená nebo povinná literatura

Dubicka, I., O'Keeffe, M. (2016) Market Leader Advanced. 3rd Edition. Harlow: Pearson (EN)
eLearning - elektronické materiály Ústavu jazyků FSI. . (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů v elearningovém prostředí moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn pravidelnou docházkou, aktivní účastí a vypracováním zadaných úkolů a zkouška absolvováním písemného testu (splněný na min. 50%). Zkouška má jeden řádný a jeden opravný termín. Možnost druhého opravného termínu se řídí Směrnicí děkana 3/2014.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykovou vybavenost studentů v mluveném i psaném projevu nejen z hlediska gramatiky a slovní zásoby, ale i v oblasti komunikačních strategií nezbytných pro pracovní uplatnění v současném mezinárodním pracovním prostředí.
Topics lectures are as follows:
1. Finance
2. Banking; managing questions
3. Consultancy;
4. Negotiating; summarising terms and conditions
5. Strategies, goals and values
6. Brainstorming and creativity; Negotiations; Interviews
7. Online business; developments
8. Rethorical devices; presentations
9. New business; start-ups
10. Cleft sentences; chasing payment
11. Project management
12. Instructive texts; Presentations; Teleconferences
13. Business skills

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence ve cvičeních je povinná a pravidelná příprava studentů je systematicky kontrolována. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor