Detail předmětu

Semestrální projekt

FIT-ITTAk. rok: 2020/2021

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá samostatnost v analýze problému, návrhu jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobě projektu.

Prerekvizity

Znalosti z širokého rozsahu základů informačních technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/
According to the supervisor's recommendation
ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovávaných textovými editory (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/)) (in Czech)
ČSN ISO 7144: Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/)) (in Czech)
ČSN ISO 690: BIBLIOGRAFICKÉ CITACE, Obsah, forma a struktura (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/)) (in Czech)

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.
Podmínky zápočtu:
Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s vedoucím projektu a tvoření realizačních výstupů (případová studie, technické prostředky, programové prostředky, apod.).