Detail předmětu

Bakalářská práce

FIT-IBTAk. rok: 2020/2021

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ITT - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ITT nelze mít zapsán předmět IBT.
Předmět IBT se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/
According to the supervisor's recommendation
ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovávaných textovými editory (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/)) (in Czech)
ČSN ISO 7144: Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/)) (in Czech)
ČSN ISO 690: BIBLIOGRAFICKÉ CITACE, Obsah, forma a struktura (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/)) (in Czech)

Způsob a kritéria hodnocení

Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Podmínky zápočtu:
Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ITT - Semestrální práce" vede na "nezapočteno", protože předmět IBT si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 3. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

85 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekt

85 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s vedoucím projektu a dokončení technické zprávy včetně dokončení realizačních výstupů (technické prostředky, programové prostředky, apod.).