Detail předmětu

Praktická angličtina 5

FEKT-HPA5Ak. rok: 2020/2021

Předmět Praktická angličtina 5 je zaměřen na rozvoj odborných jazykových kompetencí v jazyce anglickém na úrovni jazykové způsobilosti C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zaměřuje se na odborný a akademický jazyk, analýzu odborných textů, poslech a reprodukci, písemné vyjadřování, formální písemnou komunikaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopný:
- Napsat odborný akademický text s odpovídající strukturou
- Správně reagovat v rámci profesní a obchodní písemné komunikace
- Číst dlouhé odborné texty na úrovni rodilého mluvčího

Prerekvizity

Před elektronickou registrací předmětu HPA5 je požadováno úspěšné absolvování zkoušky Praktická angličtina 4 (kód předmětu HPA4) na UJAZ FEKT. Tato zkouška odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doporučená nebo povinná literatura

Hewings, M (2012) Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. C1 Advanced. CUP (CS)
Downes, C (2008) Cambridge English for Job-hunting. CUP (CS)
Paterson, K (2013) Oxford Grammar for EAP. English grammar and practice for Academic Purposes. OUP (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět Praktická angličtina 5 (HPA5) se zaměřuje na zlepšení komunikativních dovedností v oblasti odborného vyjadřování
V době nepříznivé epidemiologické situace může být prezenční výuka nahrazena bezkontaktní výukou.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test a zkouška.
Písemný test bude hodnocen na základě odevzdaných písemných úkolů (min. 24, max 40b).
Písemná zkouška (min. 30, max. 60 b.).
Požaduje se aktivní 75% účast na cvičeních podle Vyhlášky vedoucího ústavu o organizaci výuky zveřejňované na stránkách Ústavu jazyků FEKT http://www.ujaz.feec.vutbr.cz/ a průběžné plnění zadaných úkolů.
Forma a způsob zkoušení se může měnit podle aktuální situace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Formální jazyk
3. Akademický jazyk a styl
4. Akademický text. Struktura akademického textu.
5. Parafráze a citace
6. Shrnutí a abstrakt
7. – 10. Formální písemná komunikace
11. – 12. Poslech s porozuměním
13. Opakování

Cíl

Rozvoj akademických jazykových dovedností a znalostí s důrazem na psaný projev na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
V době nepříznivé epidemiologické situace může být prezenční výuka nahrazena bezkontaktní výukou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning