Detail předmětu

Matematika v elektrotechnice 1

FEKT-HMA1Ak. rok: 2020/2021

Vektory, lineární kombinace, lineární závislost. Matice a soustavy lineárních rovnic. Limita, spojitost, derivace, průběh funkce. Primitivní funkce, neurčitý integrál. Určitý integrál a jeho aplikace. Číselné řady.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni:
- sčítat a násobit vektory a matice;
- vyřešit soustavu lineárních rovnic;
- derivovat a nalézt tečnu ke grafu funkce;
- načrtnout graf funkce včetně extrémů;
- integrovat pomocí základních vzorců;
- spočítat určitý integrál pomocí fundamentální věty;
- spočítat obsah plochy pomocí určitého integrálu;
- rozhodnout o konvergenci číselné řady;
- přeložit matematický text v uvedených oblastech (z angličtiny do češtiny a naopak).

Prerekvizity

Studenti by měli umět pracovat s výrazy a elementárními funkcemi v rozsahu standardních požadavků k maturitě z matematiky, zejména by měli být schopni upravovat a zjednodušovat výrazy, řešit základní rovnice a nerovnice a nalézt definiční obor a obor hodnot funkce. Je požadována mírně pokročilá znalost angličtiny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány v článku 7 Studijního a zkušebního řádu.

Způsob a kritéria hodnocení

Maximálně 30 bodů za celkem 2 kontrolní písemky během semestru (alespoň 10 bodů pro zápočet); maximálně 70 bodů za písemnou zkoušku.

Informace pro případ distanční výuky v důsledku opatření proti coronaviru:
Pokud nebude možné psát některý z testů prezenční formou, budou body za práci během semestru adekvátně poníženy a maximální bodový zisk za písemku adekvátně zvýšen. Hranice pro zisk zápočtu: v případě 1 testu (za 15 bodů): 5 bodů, v případě žádného testu získá zápočet každý student v předmětu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Základní matematické pojmy.
2. Vektory, lineární kombinace a závislost vektorů.
3. Matice a determinanty.
4. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení.
5. Limita a spojitost funkce.
6. Derivace.
7. Průběh funkce.
8. Primitivní funkce, neurčitý integrál.
9. Určitý integrál a jeho aplikace.
10. Číselné řady, kritéria konvergence.

Cíl

Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy a početní postupy z lineární algebry a diferenciálního a integrálního počtu. Dále se studenti naučí překládat matematické texty v uvedených oblastech (z angličtiny do češtiny a naopak).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nejsou povinné, cvičení jsou povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning