Detail předmětu

Diskurzní analýza

FEKT-HDANAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je vysvětlení a praktické procvičení metod analýzy odborného diskurzu v angličtině a využití analýzou získaných výsledků při překladu, tvorbě a porozumění různých typů textů, především pak z oblasti elektrotechniky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základy různých metod analýzy odborného diskurzu, určení pravidel a vlastností analyzovaného diskurzu a jejich klasifikace. Své znalosti využijí při překladu, tvorbě textů i jejich interpretaci.

Prerekvizity

Je požadována znalost anglického jazyka a základů lingvistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Widdowson, Henry: Discourse Analysis (EN)
Widdowson, Henry: Linguistics, 2000, OUP (EN)
Schiffrin, Deborah: Approaches to Discourse, 1993, Blackwell (EN)
Gee, James Paul: How to Do Discourse Analysis (A Toolkit), 2011, Routledge (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena bude krátká esej - studie vlastností vybraného textu s využitím vybraného a specifikovaného analytického rámce. Ústní část zkoušky bude probíhat formou kolokvia. Diskuze ve skupinách se bude týkat teoretického základu předmětu a znalostí získaných v průběhu kurzu. Předpokladem pro úspěšné ukončení kurzu je prezentace na dané téma v průběhu semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Diskurz, kontext, text. Analytický rámec. Formální a funkční analýza.
Psaný a mluvený jazyk.
Typy textu, struktura textu; intertextualita.
Žánr a styl.
Registr a situační kontext.
Funkce jazyka.
Koheze a koherence.
Typy významů, komunikativní konvergence.
Kooperativní princip, inference, relevance.
Akademický diskurz a žánry ve vědě a technice.

Cíl

Cílem kurzu je naučit studenty různé přístupy k rozboru odborných anglických textů na základě funkčního analytického rámce. Student by měl být schopen posoudit vlastnosti diskurzu a své znalosti využít při překladu, tvorbě a porozumění odborného anglického jazyka.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning