Detail předmětu

Čeština pro překladatelskou praxi

FEKT-HCPPAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s různými teoretickými i praktickými nástroji, které lze při překladání využít. Předmět prohlubuje povědomí o rozdílech mezi českým a anglickým slovosledem, poskytuje úvod do interpretace a porozumění textu a je zaměřen také na praktické dovednosti tvorby správného českého textu - ať už z hlediska stylistického, gramatického, nebo pravopisného.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen:
- při tvorbě textu vybírat relevantní možnosti napříč celým spektrem stylových prostředků v závislosti na funkci výsledného textu.
- při tvorbě textu zvolit správnou formální strukturu.
- definovat, analyzovat a interpretovat vztahy a významové posuny při překladu mezi zdrojovým a cílovým jazykem ovlivněné faktory kulturními, jazykovými nebo pragmatickými.
- objevit chyby v existujícím překladu (originálním českém i anglickém textu), opravit je a svou volbu zdůvodnit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny

Doporučená nebo povinná literatura

Vrbová A.: Stylistika pro překladatele. Texty a cvičení. Praha 1998
Kol autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha: LN 1995, 1996, 2000
Houžvičková, Hoffmannová: Čeština pro překladatele. Praha: FF UK 2012.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
V zimním semestru 2020 bude prezenční (kontaktní) výuka nahrazena jinými způsoby výuky (online semináře, větší množství cvičení vykonávaných formou home-study), které nahradí v plném rozsahu výuku kontaktní.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován za seminární práci, která analyzuje problematická nebo chybná místa existujícího českého překladu anglického textu dle výběru studenta, vykládá proč k chybám došlo a navrhuje jiná překladatelská řešení. Za seminární práci je možné získat až 40 bodů.

Zkouška, za níž lze získat až 60 bodů, prověřuje formou písemného testu schopnost studentů aplikovat praktické stylistické schopnosti, stejně jako praktické znalosti především z oblasti české gramatiky a pravopisu. Konkrétní podoba zkoušky v zimním semestru 2020 (online, prezenčně) bude stanovena s ohledem na vývoj, postoj děkanátu, rektorátu a MŠ.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Funkční styly, formálnost, neformálnost, čeština hovorová, nespisovná, spisovná.
Stylizace textů 1: interpunkce, slovosled.
Stylizace textů 2: problematické oblasti českého pravopisu.
Stylizace textů 3: popis historie, narativní popis.
Stylizace textů 4: parafráze, abstrakt, citace.
Stylizace textů 5: tvůrčí psaní a jeho metody.
Interpretace textu 1: lingvistická analýza (morfologie, syntax, lexikum, styl)
Interpretace textu 2: funkční větná perspektiva, koherence, koheze.
Interpretace textu 3: sémantický a pragmatický rozměr.
Interpretace textu 4: ironie, parodie, symbolický význam.
Interpretace textu 5: idiomatika.
Interpretace textu 6: vztahy s jinými texty, kulturní aluze.

Cíl

Cílem předmětu je zlepšit schopnosti studentů v oblasti vytváření textů v co nejširší stylistické škále, především v českém, ale i v anglickém jazyce, a to především textů psaných.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning