Detail předmětu

Měření v audio technice a akustice

FEKT-MPC-AMAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku automatizových měření v oblasti zvukové techniky, elektroakustiky, prostorové akustiky a hluků podle mezinárodních doporučení v těchto oblastech. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na samostatné vytvoření projektů pro automatizované měření audio zařízení, elektroakustických zařízení, akustiky prostorů a hluků v různých používaných průmyslových měřicích systémech, na hromadné zpracování naměřených dat, zejména pomocí tabulkového editoru a Matlabu, a realizaci funkcí v jazyce VBA a C++ pro integraci měření ve vlastním software.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- použít správnou metodu pro automatizované měření dané veličiny,
- vytvořit projekt automatizovaného měření pro typické aplikace v akustice, elektroakustice a zvukové technice,
- provést hromadné zpracování změřených dat pomocí tabulkového editoru,
- vytvářet a upravovat makra v jazyce VBA pro hromadné zpracování změřených dat,
- vytvářet funkce v jazyce C a VBA pro dálkové řízení systémů automatizovaného měření.

Prerekvizity

Jsou vyžadovány znalosti principu a ovládání přístrojů pro měřerní napětí, proudu a kmitčtu, znalosti obsluhy digitálních generátorů, osciloskopů a spektrálních analyzátorů, znalosti principů měření proudu, napětí, kmitočtu, impedance a celkového harmonického zkreslení, znalosti jazyka C a práce s tabulkovým editorem. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

BRIXEN, E., B. Audio Metering - Measurements, Standards and Practice, 2nd edition. Focal Press, 2011. ISBN: 978-0-240-81467-4 (EN)
AES17-2015, AES standard method for digital audio engineering - Measurement of digital audio equipment. Audio Engineering Society, Inc., 2015. (EN)
IEC 60268-3:2013, Sound system equipment - Part 3: Amplifiers. International Electrotechnical Commission, 2013. (EN)
IEC 61672-1:2013, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications. International Electrotechnical Commission, 2013 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Laboratorní cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná.
Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zpracování všech laboratorních úloh je uděleno maximum 40 bodů. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 20 bodů.

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měření hluků, doporučení IEC 61672
2. Identifikace zdrojů hluku
3. Měření intenzity zvuku a akustického výkonu
4. Nejistoty měření
5. Měření parametrů audio zařízení, doporučení AES 17
6. Metody automatizovaného měření, stabilita měření
7. Měření v uzavřené a otevřené smyčce
8. Analýza spektra, metody Dual FFT a TDS, řádová analýza
9. Analýza nelineárního zkreslení, multitónová analýza
10. Měření parametrů elektroakustických zařízení, doporučení IEC 60268
11. Případová studie – měření hluků
12. Případová studie – měření audio zařízení
13. Případová studie – elektroakustické měření

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s moderními metodami automatizovaných měření v oblasti akustiky, elektroakustiky a audio techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning