Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-BPC-OPEAk. rok: 2020/2021

Odborná elektrotechnická praxe v celkové délce trvání 4 týdnů (160 hodin) absolvovaná v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, mimo VUT v Brně. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám a ve firmně musí mít odborného vedoucího. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT.

Před nástupem na praxi je nutné schválení tématu, které bude řešit student v konkrétní firmě, garantem studijního programu.

Student vypracuje zprávu o řešení zadaného problému, konkrétních úkolech a jeho dosažených výsledcích. Zpráva musí být potvrzena firmou (odborným vedoucím), ve které student odbornou praxi vykonával. Průběh praxe student prezentuje před komisí na Ústavu radioelektroniky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu,
- aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi,
- navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti elektrotechniky vymezené absolvovanými odbornými předměty během studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe probíhá formou práce ve firmě v rozsahu 4 týdnů a je realizována mimo pravidelnou výuku (zejména v letním prázdninovém období).

Způsob a kritéria hodnocení

Studentovi/ce je udělen zápočet na základě vypracování zprávy o náplni praxe a dosažených výsledcích v rozsahu minimálně 10 stran formátu A4 a její prezentace podle pokynů garanta předmětu. Pro psaní zprávy je doporučena šablona pro závěrečnou práci, viz https://www.fekt.vutbr.cz/pro_studenty/szz a zpráva musí být potvrzena firmou/odborným vedoucím, který měl studenta/ku ve firmě na starost.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování elektrotechnické odborné praxe v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí, vypracování zprávy o průběhu řešení praxe a její prezentace před komisí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student vypracuje zprávu o řešení zadaného problému, konkrétních úkolech a jeho dosažených výsledcích. Zpráva musí být potvrzena firmou, ve které student odbornou praxi vykonával. Průběh praxe student prezentuje před komisí na Ústavu radioelektroniky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning