Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Malířství 2 - zimní

FaVU-M1M2-ZAk. rok: 2020/2021

Další upevňpování svých výtvarných názorů a integrity osobnosti.
Usilovná soustředěná práce směřující k účasti na skupinových výstavách.
Pokračování v hlubokém ponoru do problematiky vytýčeného média.
Kritické myšlení a samosttatný přístup k umělecké činnosti a prxi v uměleckém provozu.
Platforma pravidelných ateliérových schůzek na kterých studenti i hosté ukazují a konzultují věci, zde se konají besedy, studenti zde mohou pracovat, jsou nuceni v kruhu kolektivu verbálně formulovat svá východiska a teze vetknuté do zvolené formy. Pravidelná účast na ateliérových schůzkách, na kterých se student seznamuje s pracemi a ideami spolužáků je tou nejzdravější půdou pro vytváření sebevědomých generačních názorů. Prezentace svého názoru ve větším společenství ateliérového kruhu je důležitou součástí výuky

Výsledky učení předmětu

Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.

Prerekvizity

Ukončené Bakalářské studium. Účast na ateliérových schůzkách. Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál. Odborná orientace v současné problematice zvoleného média. Schopnost samostatného rozvoje a studia. Domácí či zahraniční stáž.

Doporučená nebo povinná literatura

Uta Groesnick, Burkhard Riemschneider, Art Now, 2002
IRWIN (ed.), East Art Map, 2006
ŽIŽEK, Slavoj, Mluvil tu někdo o totalitarismu?, 2003
BOURRIAUD, Nicolas, Postprodukce, Tranzit.cz, 2004
JANOŠČIK,Václav,(ed.)Objekt,Praha,Kvalitář
VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 2007 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Individuálně se klade důraz na další rozvoj myšlení a integritu umělecké tvorby a osobnosti.
Klást důraz na to, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit
Vyslání na zahraniční studijní cestu, kde se student bude konfrontovat s jiným prostředím.
Na základě vlastních výstavních aktivit spoluvytvářet současný generační umělecký jazyk.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Prohlubování teoretických a technologických znalostí podle individuálního zaměření studenta.
Kontinuální rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti a intelektuálních schopností.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelná účast na ateliérových konzultacích.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu
Podíl na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium zahraniční stáže za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.
Samostatná soustředěná umělecká činnost.

Cíl

Student musí být schopen být aktivně účasten ateliérových schůzek a konzultací.
První ročník magisterského studia je logické pokračování v činnosti předcházejícho studia.
Individuální rozvoj, včetně rozvoje technických dovedností.
Schopnost amostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.
Seznámení se s byrokratickým systémem (grantová, daňová a finanční politika). Tato schopnost napomůže emancipaci umělce.
Vysoká míra odbornosti.
Schopnost komunikovat své umělecké postoje.
Účast na uměleckém provozu mimo školu.
Zahraniční stáž.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 18 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor