Detail předmětu

Environmentální analýza

FCH-MCO_ENAAk. rok: 2020/2021

Studenti budou seznámeni s různými postupy přípravy vzorků organických i anorganických látek, prekoncentračními technikami a metodami izolace analytů pro specifické analytické problémy vybraných látek. Předmět zahrnuje analýzu perzistentních organických polutantů, reziduí léčiv, pesticidů, produktů osobní péče, ropných látek a polymerů. Anorganická část je věnována aspektům (ultra)stopové analýzy, speciaci, praktickému využití instrumentálních analytických technik v analýze vzorků životního prostředí a možnostem monitoringu kvality životního prostředí. Součástí předmětu jsou jak pro organickou, tak i anorganickou část zařazeny příklady forenzních aplikací, legislativa a validace používaných metod. Předmětem diskuse budou různé typy vzorků, např. ovzduší, voda, půda. Součástí předmětu je také praktikum věnující se dané problematice od odběru vzorku přes jeho zpracování, stanovení vybraných analytů a zpracování dat. Studenti budou aplikovat metody AAS, ICP-MS, GC/ECD, GC/FID, GC/MS, HPLC/DAD, UHPLC/DAD, HPLC/MS pro analýzu environmentálních matric.

Výsledky učení předmětu

Získané teoretické a praktické dovednosti v oblasti chemické analýzy environmentálních a biologických vzorků.
1. Student se seznámí s odlišnostmi environmentální analýzy a se způsobem hodnocení matričního efektu
2. Student získá potřebné teoretické poznatky pro vypracování Standardních operačních postupů v oblasti environmentálního vzorkování i environmentální analýzy
3. Student získá zkušenosti s výběrem vhodných analytických postupů pro stopovou analýzu prováděnou na určitých koncentračních hladinách
4. Student získá potřebné poznatky pro oblast hodnocení získaných výsledků a pro jejich interpretaci
5. Student se naučí stanovat všechny typy nejistot v oblasti environmentální analýzy; znalost dokáže jejich stanovením na konkrétních analytických datech

Prerekvizity

Absolvování předmětu Chemie životního prostředí a Předmětu Instrumentální a strukturní analýza. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce z Environmentální analýzy je složení zkoušky z Instrumentální a strukturní analýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

Popl M., Fahnrich J.: Analytická chemie životního prostředí, , 0 (CS)
Smith. R.-K.: Handbook of Environmental Analysis, , 0 (EN)
Subramanian. G. (ed.): Quality Assurance in Environmental Monitoring, , 0 (EN)
J. Čáslavský, J. G. K Ševčík a kol., Analýza organických látek: učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K02-2014, Český Těšín: 2 THETA, 2014. (CS)
Coufalík, P. Stopová analýza kovů. E-book, 2019. ISBN 978-80-904959-8-2 (CS)
J. R. Dean: Methods for environmental trace analysis, Wiley, 2003. ISBN: 978-0-470-84422-9 (EN)
E-learning (podklady k přednáškám z předmětu Environmentální analýza). (CS)
M. Baskaran, Handbook of Environmental Isotope Geochemistry, Springer, 2011. ISBN 978-3-642-10636-1 (EN)
R. Michener, K. Lajtha, Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science, Blackwell Publishing, 2007. ISBN 9781405126809 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Přednášky - ústní zkouška v rozsahu probírané problematiky (podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Izolace (extrakce) analytů, přečištění a prekoncentrace analytů – voda, pevné vzorky se zaměřením na analýzu organických látek
2. Analýza perzistentních organických polutantů (PAH, PCB, PBDE, PFOs, …)
3. Analýza reziduí léčiv, pesticidů v ŽP
4. Analýza produktů osobní péče, analýza ropných látek a polymerů v ŽP
5. Validace, SOP, EU legislativa, EPA metody
6. GC/MS a LC/MS ve forenzní analýze organických sloučenin
7. Základní metody analýzy ovzduší (NOx, SO3, CO2, těkavé látky, O3, PM10, …)
8. Úvod do anorganické analýzy, praktické aspekty (ultra)stopové analýzy
9. Rozklady a extrakce vzorků ŽP pro anorganickou analýzu, prekoncentrační techniky
10. Instrumentální techniky pro analýzu anorganických látek
11. ICP-MS v environmentální analýze, speciace – aplikace, analýza kapalné i pevné fáze
12. Forenzní aplikace – stabilní izotopy a izotopy vybraných prvků
13. Monitoring anorganických polutantů, legislativa

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty teoreticky i prakticky v rámci praktika s vybranými metodami analýzy organický a anorganických látek v oblasti environmentální a forenzní analýzy. Seznámit je s různými postupy přípravy vzorků, základními aspekty stopové analýzy, legislativou a aplikací vybraných analytických metod při řešení daného analytické problému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná pouze doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning