Detail předmětu

Výtvarné techniky – barva

FA-VBA-NAk. rok: 2020/2021

Výuka barvy, ve smyslu praktického uchopení teorie barev, rozvíjí cit pro barevnost prostředí, světla, výtvarných projevů, prohlubuje pochopení významu barev a rozšiřuje schopnosti práce s nimi. Soustřeďuje se na optické a psychologické vlastnosti barev s důrazem na barevnost v architektuře. Zbavuje strachu z barev a z jejich použití v architektonickém návrhu. Výuka je rozdělena do čtyř bloků: Úvodní přednáška, optické vlastnosti barev a jejich míchání, zobrazování prostoru, tvaru a světla prostřednictvím barev, a závěrečná práce jako shrnutí. Nedílnou součástí výuky jsou domácí úkoly, samostatná domácí práce spojená s konzultacemi a samostatné návštěvy vybraných výstav nebo míst a čerpání z dalších kulturních zdrojů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí sebevědomě, ale citlivě pracovat s barvami a otevřít tak cestu své osobitosti.
Student se zorientuje v teorii barev a optických vlastnostech barev, dostane informace o technologii a technice tvůrčí práce s barvami a o důležitosti a významu barev pro lidskou společnost.
Student si ověří teorii v praxi, setká se s barvami jako materiálem, dotkne se technologie a techniky práce s barvami skrze praktická cvičení.
Student získá povědomí o psychologickém působení barev a jak s ním pracovat v architektonickém myšlení.
Student se zbaví ostychu z barev a bude schopen je poučeně ale i originálně použít v architektonickém návrhu.
Student se seznámí s vývojem používání barev v historii lidské společnosti a měl by být schopen na něj navázat a dál se na něm podílet.

Doporučená nebo povinná literatura

Kniha: PLESKOTOVÁ Petra. Svět barev. Praha: Albatros 1987 (CS)
Kniha: HANUŠ Karel. Barva v architektuře, její zákonitosti a kompozice. Praha SNTL 1957 (CS)
Kniha: FRIELING Heinrich, Xaver AUER. Človek, farba, priestor. Bratislava: ALFA 1972 (CS)
Knihy: PIJOAN José. Dějiny umění 1 – 10, 11 - 12. Praha: Odeon 1977 – 1986, Knižní klub 1994 - 1998 (CS)
Kniha: Klee Paul, Pedagogický náčrtník. Praha: Triáda 2013 (CS)
Kniha: SAMARA Timothy. Grafický design. Praha: Slovart 2008. ISBN 978-80-7391-030-3 (CS)
Kniha: DROSTE Magdalena. Bauhaus archiv 1919-1933. Köln: Taschen 2018 ISBN 720-5-19828-345-8 (CS)
Kniha: DROSTE Magdalena. Bauhaus. Köln: Taschen 2019 ISBN-10 3836560143 (CS)
Kniha: FIEDLER Jeannine, Peter FEIERABEND. Bauhaus. Berlín: H.F.Ullmann, 2013 ISBN-10: 3848002760 (CS)
Kniha: MOHOLY-NAGY László, Od materiálu k architektuře. Praha: Triáda, Praha 2001 ISBN 80-86138-29-1 (CS)
Kniha: Engelmuller Frdinand, Cesty k malířskému umění. Praha 1947 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka barvy zahrnuje teoretickou, tvořivou, pozorovací a procvičovací složku a sleduje jejich pochopení a prohloubení, doplnění, nasměrování a rozvíjení osobitých schopností studenta. Těžiště je v praktické zkušenosti s barvami a získání osobního vztahu k barvám ale také obecného širšího pochopení významu barev. Studenti se naučí vidět a chápat výsledky a potenciál vlastní práce a jsou jím sami dál nasměrováni. Je to proces komplexní a působí především na vnímání, cítění a schopnost výrazu, vnitřní svobodu a fantazii.
Těžištěm výuky je pravidelná práce a průběžná korektura, dále pak konečné shrnutí výsledků nad všemi pracemi doplněnými o domácí práce.

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu - předložení kolekce kreseb ze cvičení se zastoupením všech tematických bloků včetně závěrečné práce a domácích prací. Konkrétní specifikaci všech prací k odevzdání a jejich počtu předá písemně učitel vždy na začátku semestru.
Bodové hodnocení zahrnuje kvalitu předložených kreseb, vývoj během semestru s přihlédnutím k zaujetí nebo originalitě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka barvy, ve smyslu praktického uchopení teorie barev, rozvíjí cit pro barevnost prostředí, světla, výtvarných projevů, prohlubuje pochopení významu barev a rozšiřuje schopnosti práce s nimi. Soustřeďuje se na optické a psychologické vlastnosti barev s důrazem na barevnost v architektuře. Zbavuje strachu z barev a z jejich použití v architektonickém návrhu. Výuka je rozdělena do čtyř bloků: Úvodní přednáška, optické vlastnosti barev a jejich míchání, zobrazování prostoru, tvaru a světla prostřednictvím barev, a závěrečná práce jako shrnutí. Nedílnou součástí výuky jsou domácí úkoly, samostatná domácí práce spojená s konzultacemi a samostatné návštěvy vybraných výstav nebo míst a čerpání z dalších kulturních zdrojů.
Obsah bloků výuky:
I. přednáška: Úvod do teorie a psychologie barev a do tématu kurzu
II. cvičení: míchání barev, jejich optické vlastnosti
III. cvičení: zobrazování prostoru, tvaru a světla prostřednictvím barev
IV. cvičení a domácí příprava: závěrečná práce

Cíl

Cílem předmětu je naučit se sebevědomě a citlivě pracovat s barvami a otevřít cestu své osobitosti. Prostřednictvím barevných cvičení přiblížit mysl přírodě v její barevné proměnlivosti a bohatosti a otevřít citlivost živému a odvážnému použití barev v architektonickém návrhu, později i praxi. Cílem je také praktická zkušenost s barvou jako materiálem, kdy se známá teorie stává skutečností. Cílem je také pochopit vývoj používání a vnímání barev lidskou společností a podílet se na jeho pokračování. Prostředkem k dosažení cíle jsou nejen praktická cvičení, ale také návštěvy vybraných výstav, míst, expozic a studium z pramenů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se účastní úvodní přednášky, povinně se účastní cvičení. Ze cvičení se tolerují dvě absence za semestr, omluva a řešení více absencí v případě vážných důvodů po domluvě s učitelem.
Možnosti náhrady – v paralelních skupinách, doplnění kreseb.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor