Detail předmětu

Informační gramotnost 2

FA-IG2Ak. rok: 2020/2021

Kurz “Informační gramotnost 2” (dále IV) je e-learningový kurz určený studentům magisterského studia. Volně navazuje na kurz informační výchovy v bakalářském studiu. Velký důraz je ve výuce kladen na odborné informační zdroje, které studenti mohou využít jak pro studium, tak pro vědeckou práci. Kurz studenty seznámí se základy vědecké práce a tvorby odborného textu, s důrazem na dodržování etických a autorskoprávních požadavků.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Prerekvizity

U studentů se předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., ISBN 978-80-260-6074-1. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., ISBN 978-80-260-6074-1. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz probíhá v plně distanční podobě v e-learningovém systému Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky: Vypracovat všechny úkoly a testy, získat v součtu nejméně 70 bodů ze všech testů a písemných úkolů (minimálně 70 bodů ze 100).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vyhledávání informací
2. Zdroje odborných informací
3. Hodnocení informací
4. Informační bezpečnost
5. Tvorba práce
6. Citování
7. Citační manažery, OA, veřejné licence
8. Akademické sociální sítě

Cíl

Být informačně gramotný znamená uvědomit si, kdy a proč potřebujeme informace, umět vyhledat relevantní informace, naučit se poznat kvalitní informace a umět je požívat a zpracovávat. Cílem předmětu je naučit se poznat a pochopit informační potřebu, umět se zorientovat v dostupných informačních zdrojích, naučit se v těchto zdrojích správně vyhledávat, poznat kvalitu nalezených výsledků, umět výsledky správně zpracovat, naučit se odpovědně a eticky korektně informace užívat a sdílet.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

E-learningový kurz, žádná kontrolovaná účast na přednáškách. Znalosti studujících jsou ověřovány testy a písemnými úkoly. Pro získání zápočtu je potřeba získat 70 bodů ze 100.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning