Detail předmětu

Technická zařízení budov

FA-TZB-KAk. rok: 2020/2021

Seznámení studenta se sanitárními a elektrotechnickými instalacemi, systémy vytápění a vzduchotechniky v budovách, jejich technickými možnostmi, podmínkami pro umístění a vedení v budovách a vazbami na architektonický návrh, stavební konstrukce a dispoziční řešení.

Výsledky učení předmětu

– Schopnost vytvoření koncepčního návrhu sanitárních instalací.
– Schopnost vytvoření koncepčního návrhu elektrotechnických instalací.
– Schopnost vytvoření koncepčního návrhu systému vytápění.
– Schopnost vytvoření koncepčního návrhu vzduchotechniky.
– Schopnost koordinace návrhu technických zařízení budov s architektonickým a stavebně-technickým řešením.

Doporučená nebo povinná literatura

JOKL, Miloslav. JOKL. Teorie vnitřního prostředí budov. 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1991, 261 s. ISBN 80-010-0481-3. (CS)
ČSN EN ISO 13790. Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby enegie na vytápění a chlazení. Praha: Český normalizační institut, 2009. (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0 (CS)
HIRŠ, Jiří, Günter GEBAUER. Technická zařízení budov, C-Vzduchotechnika. Brno, CERM 1995, ISBN 80-85867-67-2 (CS)
CHYSKÝ, Jaroslav, Karel HEMZAL a kol. Větrání a klimatizace, BOLIT - B press Brno, 1993, ISBN 80-901574-0-8 (CS)
GEBAUER, Günter a kol. Vzduchotechnika. Praha, ERA GROUP, 2005, ISBN 807366027X (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Obecné teoretické znalosti získané v přednáškách jsou v rámci seminářů aplikovány na konkrétní stavbu v rámci individuálního zadání. S ohledem na rozsah výuky je kladen důraz zejména na koncepční návrh technických zařízení budov v rámci celkového architektonického řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě splnění všech stanovených podmínek: odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a kvalitě ve stanoveném termínu; minimálně 70% účast na seminářích a absolvování dvou kontrol požadované rozpracovanosti individuální práce v určených termínech.
Zkouška je formou písemnou. Úspěšné absolvování zkoušky je dáno získáním nejméně 50 % z celkového počtu bodů. Zkoušky se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří získali zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznámení studenta se sanitárními a elektrotechnickými instalacemi, systémy vytápění a vzduchotechniky v budovách, jejich technickými možnostmi, podmínkami pro umístění a vedení v budovách a vazbami na architektonický návrh, stavební konstrukce a dispoziční řešení.
Osnova výuky:
1. Úvod do problematiky, technické a hygienické místnosti, zařizovací předměty
2. Dešťová a splašková kanalizace, přípojky, způsob vedení instalací
3. Odvodnění střech a zpevněných ploch, hospodaření s odpadními vodami
4. Vodovody v budovách-materiály, princip návrhu, vedení instalací v budovách, příprava teplé vody, rozvody pitné, užitkové vody, požární vodovod
5. Zásobování objektu plynem, plynovodní přípojky, domovní plynovod, plynové spotřebiče
6. Elektrické instalace, ochrana budov před účinky blesku, umělé osvětlení
7. Mikroklima budov, požadavky na kvalitu vnitřního prostředí, způsoby úpravy jednotlivých složek mikroklimatu budov
8. Zdroje tepla, kotle, kotelny, odvod spalin, obnovitelné zdroje, CZT
9. Soustavy vytápění, lokální a centrální vytápění, otopná tělesa
10. Velkoplošné vytápění, měření a regulace. Využití principu Inteligentního domu
11. Vzduchotechnika, její funkce a význam. Vzduchotechnická zařízení a strojovny, aplikace vzduchotechniky
12. Energeticky soběstačný dům-princip návrhu technického řešení a provozu
13. Závěrečné shrnutí, propojení jednotlivých disciplín, návaznost na architektonicko-stavební řešení

Cíl

Základní principy technických zařízení, způsob vedení instalací v budovách, principy návrhu hygienických místností, zařizovacích předmětů a instalačních prostor a tras. Odpadové hospodářství budov, zásobování budov vodou, plynem a elektrickou energií. Problematika vnitřního prostředí budov a principy jeho tvorby, vytápění budov, otopné soustavy, soustavy vzduchotechniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná (kontrolovaná). Ve dvou termínech v průběhu semestru je provedena kontrola splnění požadované rozpracovanosti individuálních zadání.
Zameškaná výuka je nahrazována formou individuálních konzultací a zadáním individuální práce nad rámec povinného rozsahu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

39 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor