Detail předmětu

Stavba měst

FA-USM-KAk. rok: 2020/2021

Předmět orientuje studenty v urbanistické problematice, zabývá se navrhováním a pojetím urbanistických celků a jejich dílčích prvků. Důraz je kladen na koncepční principy jednotlivých prostorových, funkčních a provozních vazeb v souladu se soudobými pravidly a trendy. Studenti jsou seznamováni s urbanistickými principy řešení staveb, zařízení a prvků pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, rekreaci, zeleň, dopravu a technickou infrastrukturu v souladu legislativními požadavky. Je zdůrazňován i význam tvůrčího myšlení. V seminářích si studenti ověřují principy urbanistického navrhování potřebné pro zvládnutí urbanistického ateliéru.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

– Studenti si osvojí důležitá pravidla a principy urbanistického navrhování.
– Studenti se seznámí s legislativními nároky na urbanistické řešení území.
– Studenti si ověří význam tvůrčího myšlení při urbanistickém navrhování.
– Studenti budou schopni zvládnout urbanistický ateliér.

Doporučená nebo povinná literatura

English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium 1. a 2. London 2006 (CS)
Ústav územního rozvoje. Principy a pravidla územního plánování, www.uur.cz, ÚUR 2019 (CS)
Prinz, D. Städtebau, 1. a 2., W. Kohlhammer, Stuttgart 1987 (CS)
Moughtin, C. Urban design: street and square. Oxford, Architectural Press, 2003 (CS)
Norma ČSN 73 6110 Projektování místní komunikací (CS)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (s dalšími změnami) (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (s dalšími změnami) (CS)
Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci (s dalšími změnami) (CS)
Maier, K. Urbanistická čítanka, ČKA Praha 2002 (CS)
Sitte, C. Stavba měst podle uměleckých zásad, UUR, 2013. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Na přednášená témata navazuje jejich procvičení v dílčích úkolech v seminářích. Praktická část výuky vrcholí zpracováním klauzurní práce, kde student navrhuje nový obytný soubor v urbanizovaném území. Grafická část je doplněna modelem. Téma/lokalita pro klauzurní práci může být koordinována s tématem/lokalitou ateliérové výuky nebo může být zadána nově. Práce vznikající v seminářích jsou diskutovány společně s ostatními studenty, kteří rozvíjejí své prezentační schopnosti a schopnosti obhajoby své tvůrčí práce. Výuka předmětu je doplněna volitelnou exkurzí na nové obytné soubory ve Vídni.

Způsob a kritéria hodnocení

Výsledné hodnocení sestává z písemné zkoušky a hodnocení výsledků ze seminářů. Ve výsledné známce se započítává 1/2 hodnocení písemné zkoušky a 1/2 hodnocení výsledků semináře. Elaborát ze seminářů sestává z grafické části a modelu, jeho rozsah a náležitosti upravuje písemné zadání, které studenti obdrží na začátku semestru. Hodnocení seminářů může zohledňovat průběžnou práci studenta. Případné absolvované testy v přednáškách mohou zvýšit hodnocení písemné zkoušky až o 10 procent (2 x 5).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět orientuje studenty v urbanistické problematice, zabývá se navrhováním a pojetím urbanistických celků a jejich dílčích prvků. Důraz je kladen na koncepční principy jednotlivých prostorových, funkčních a provozních vazeb v souladu se soudobými pravidly a trendy. Studenti jsou seznamováni s urbanistickými principy řešení staveb, zařízení a prvků pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, rekreaci, zeleň, dopravu a technickou infrastrukturu v souladu legislativními požadavky. Je zdůrazňován i význam tvůrčího myšlení. V seminářích si studenti ověřují principy urbanistického navrhování potřebné pro zvládnutí urbanistického ateliéru.
Osnova výuky:
1. Bydlení v sídlech I.
2. Bydlení v sídlech II.
3. Bydlení v sídlech III.
4. Občanská vybavenost I.
5. Občanská vybavenost II. (výroba, logistika,...)
6. Doprava mezi sídly
7. Doprava v sídlech I.
8. Doprava v sídlech II.
9. Technická infrastruktura v sídlech - přehled, nároky
10. Městská zeleň a zahrady - vývoj a charakteristiky
11. Městský park - vývoj a navrhování
12. Uplatnění prvků zeleně v urbanizovaném prostředí
13. exkurze - obytné soubory Vídeň (volitelně)

Cíl

Cílem předmětu je orientovat studenty v problematice urbanistického navrhování, seznámit je s urbanistickou koncepcí návrhu a urbanistickými principy řešení jednotlivých druhů staveb a území pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, rekreaci, zeleň a dopravu. Předmět je koncipován jako podpora ateliérové tvorby. Cílem předmětu je nejen zvládnout principy urbanistického navrhování, ale také rozvinout kreativní myšlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, účast na seminářích je povinná. Konzultace rozpracovaných prací je možná v rámci výuky. Zameškanou výuku nelze nahradit, lze ji však v závažných případech omluvit. Přednášky mohou být doplněny průběžnými testy znalostí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

39 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor