Detail předmětu

Human Resources Management in Small Company

FP-BHRMEAk. rok: 2019/2020

Obsahem předmětu jsou poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, které umožní studentkám a studentům jako budoucím majitelům či manažerům při jejich působení ve specifickém prostředí MSP. V průběhu výuky budou seznámeni s jednotlivými personálními činnostmi a následně bude kladen důraz na aplikaci a procvičení získaných poznatků v modelových situacích, při řešení případových studií či vzájemných diskuzích.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti/tky disponovat relevantními znalostmi z oblasti personální práce v MSP. Dále budou schopni identifikovat osobnostní potenciál a následně rozvíjet potřebné kompetence pro výkon konkrétní pracovní pozice.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané ve společenskovědních předmětech na úrovni středoškolského vzdělání. Jazyková kompetence zvládnutí anglického jazyka minimálně na úrovni B1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky poskytnou studentům/kám vhled do principů a pravidel pro účinnou personální práci v prostředí MSP. Navazující semináře umožní aktivní aplikaci načerpaných poznatků pro praktické použití v prostředí MSP.

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 25% seminární práce na téma "Návrh HR strategie pro malý podnik",
• 20% prezentace výstupů semestrální práce,
• 15% odpovědi v rámci diskuze k výstupům semestrální práce,
• 40% závěrečné písemné zkoušky.
K úspěšnému absolvování předmětu je nutno vypracovat semestrální práci, která bude zadána na prvním cvičení, tuto prezentovat v zadaném termínu a zodpovědět otázky v navazující diskuzi. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti.
Závěrečná zkouška je písemná a pro její úspěšné složení je nutné získat minimálně 21 bodů ze 40 možných.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Introduction to the course. Course Schedule. Conditions for Evaluation.
Personnel Work in Small Companies and its Specifics.
2. Personnel strategy and policies in SME´s. Personnel activities, their
specifics in SME´s.
3. Labour Supply and Demand.
4. Work force analysis and jobs designing. Competence and use
competency modeling for personnel planning.
5. Recruitment. Internal and external resources. Choosing the right
methods for recruitment.
6. Staff Selection. Selection methods. Specifics of particualar selection
rounds.
7. Basic labour relations. Contract and its content.Adaptation process of
an employee and the adaptation process. Probation period.
8. Care for employees. Training and development. Identification of
training needs. "On-the-job" and "off-the-job" training forms. Selfdevelopment.
9. Employee motivation. Effective forms of employee motivation.
Principles of motivational interviewing.
10. Employee performance. Principles of appraisal.
11. Remuneration and compensation. Compensation factors. Employee evaluation. Evaluation methods. Principles of evaluation
interviewing.
12. Process of releasing employees. Outplacement.
13. Final summary of lessons learned and evaluation of acquired
knowledge and skills.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty/ky se specifiky řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) v malých a středních podnicích (dále jen MSP). Důraz je kladen na získání poznatků z dané oblasti a schopnost jejich aplikace do praxe tak, aby byli schopni efektivního řízení pracovníků v prostředí MSP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučovaná, na cvičeních povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning