Detail předmětu

Rozpočetnictví a kalkulace

FP-RKAk. rok: 2019/2020

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje na oblast rozpočetnictví. Studenti získají teoretické i praktické dovednosti pro zpracování rozpočtů dlouhodobých, krátkodobých a rozpočtů režijních nákladů. Stěžejní oblastí předmětu jsou kalkulace, a to kalkulační teorie a kalkulační praxe – vztah nákladů podniku k nákladům na jednotlivé výkony, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady) a ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se klasické i moderní přístupy v kalkulací.

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

MACÍK, K., ZRALÝ,M. Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.179 s. ISBN 80-01-02611-6.
FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha : ASPI, 2007. 432 s. ISBN 978-80-7357-299-0.
POPESKO,B. Moderní řízení nákladů.1.vyd. Grada. 2009. 240 s.ISBN 978-80-247-2974-9.
KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (6. a 7. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (9. a 10. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
2. Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve
vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
3. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického
informačního systému podniku.
4. Kalkulace úplných nákladů.Typový kalkulační vzorec.Kalkulace dělením a kalkulace s použitím ekvivalenčních čísel.
5. Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika
kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové
kalkulace.
6. Metoda hodinových režijních sazeb. Kalkulace dynamická.
7. Kalkulace fázová, postupová - využití nákladových funkcí pro kalkulaci
výkonů
8. Kalkulace neúplných nákladů. Metoda variabilních nákladů a její využití. Jednostupňová a dvoustupňová kalkulace variabilních nákladů.
9. Kalkulace ve sdružené výrobě.
10. Rozdílové metody kalkulace – normovaná metoda kalkulace.
11. Metoda standardních nákladů.
12. Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu,
dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
13. Shrnutí.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.
Studenti pochopí význam a potřebu kalkulací a rozpočtů z hlediska řízení a provázanosti na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii rozpočtů a kalkulací v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning