Detail předmětu

Betonové konstrukce II

FAST-BL09Ak. rok: 2019/2020

Monolitické železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené lokálně.
Montované konstrukce - haly, skelety, objekty z plošných a prostorových dílců, typy dílců, skladba a detaily spojení.
Výpočty montovaných konstrukcí a dílců, spojovacích prvků, úchytů a závěsných ok.
Prostorová tuhost montovaných objektů. Speciální dílce a konstrukce.
Zásady navrhování a použití spřažených konstrukcí u objektů pozemních staveb.
Základní principy navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb - zásobníky a nádrže.
Základní principy navrhování prvků z předpjatého betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.
• Schopnost porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí.
• Znalost o základních principech navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků, navrhování prutových a plošných betonových konstrukcí

Doporučená nebo povinná literatura

LEONHARDT, Fritz a MÖNNIG, Eduard: Vorlesungen über Massivbau. Teil 1 Grundlagen zur Bemessung im Stahlbetonbau. Berlin: Springer, 1984. ISBN: 978-3-540-12786-4. (DE)
JÍLEK, Antonín, GRENČÍK, Ľudovít a NOVÁK, Václav: Betonové konstrukce pozemních staveb. Díl II A. Praha: SNTL, 1984. (CS)
ELLIOTT, Kim S.: Precast Concrete Structures. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. ISBN 0-7506-5084-2. (EN)
NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles.: Design of Concrete Structures. New York: McGraf-Hill, 2009. ISBN 978-0073293493. (EN)
BACHMAN, Hubert a STEINLE, Alfred: Precast Concrete Structures. Berlin: Ernst und Sohn, 2011. ISBN 978-3-433-02960-2. (EN)
GARTNER, Otakar a kol.: Beton III.b. Montované konstrukční systémy objektů. Brno: VUT, 1987. (CS)
WILDEN, Helmuth et al.: PCI Design Handbook: Precast and Prestressed Concrete. Chicago: PCI, 1999. ISBN 0-937040-60-6. (EN)
BAŽANT, Zdeněk, MELOUN Vladimír a KLUSÁČEK, Ladislav: Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-214-2444-3. (CS)
BAŽANT, Zdeněk: Betonové konstrukce I. Modul CS4 (část studijní opory v elektronické podobě). Brno: VUT, 2005. (CS)
ŠTĚPÁNEK, Petr, ČÍRTEK, Ladislav a BAŽANT, Zdeněk: Betonové kostrukce II. Modul CS5 až CS7 (studijní opora v elektronické podobě). Brno: VUT, 2006. (CS)
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Lokálně podepřené monolitické železobetonové desky - konstrukční uspořádání, statické působení, zjednodušený výpočet vnitřních sil, principy dimenzování pro ohybové namáhání.
2. Protlačení desky. Řešení různých typů hlavic. Mezní stavy použitelnosti desek. Způsoby vyztužování.
3. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení (stálé, vítr, sníh, jeřáby). Prvky montovaných hal (vazníky, průvlaky, sloupy, plášť), jejich styky a použití. Prostorová tuhost.
4. Vazníkové a bezvazníkové haly - způsob výpočtu. Zásady navrhování a vyztužování prvků a jejich styků.
5. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků.
6. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků.
7. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků.
8. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy.
9. Speciální dílce a konstrukce. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů.
10. Zásady navrhování a použití spřažených konstrukcí u objektů pozemních staveb. Dílce montovaných soustav ve stadiu výroby, dopravy a montáže. Výpočet úchytů a závěsných ok. Statické působení v montážním stádiu.
11. Základní principy navrhování zásobníků (bunkry a sila) - zatížení, zásady statického řešení, dimenzování a vyztužování.
12. Základní principy navrhování nádrží - zatížení, zásady statického řešení, dimenzování a vyztužování.
13. Základy navrhování prvků z předpjatého betonu - podstata, použité materiály, způsoby vnesení předpětí do betonu, technologie výroby, předpětí a jeho změny, principy návrhu (únosnost a použitelnost).

Cíl

Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.
Porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí.
Základní principy navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning