Detail předmětu

Vybrané stati z pozemního stavitelství 2

FAST-CH012Ak. rok: 2019/2020

Metodika navrhování a následné realizace vhodných konstrukčních řešení a technologických postupů prací PSV, při respektování provozních a dispozičních požadavků, pro konkrétní typy budov s optimálním řešením detailů a vzájemných vazeb.
Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb, ochranu proti hluku a ochranu životního prostředí se zajištěním požárního zabezpečení stavby, denního osvětlení a oslunění.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

Student využije již získaných znalostí z oblasti stavební fyziky (tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení interiéru budov), požární bezpečnosti staveb a pozemního stavitelství, které získal absolvováním předepsaných předmětů v předchozím studiu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vnitřní povrchy stěn a stropů – omítky, obklady, nátěry, malby – funkční, provozní a hygienické požadavky, dilatace
2. Předstěny – technicko-funkční a akustické (způsob navrhování, provádění pro dané funkční požadavky), pro vedení ZTI, VZT provozní technologie atd.
3. Podlahy – funkční a provozní požadavky (tep. technické, akustické, provozní, požární, atd.), vlastnosti podlah a jejich zkoušení, navrhování a provádění
4. Podlahy - funkce dílčích vrstev, materiály, nášlapná vrstva, detaily v kritických místech, dilatace
5. Podhledy – funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování (akustika, tepelná technika, požární bezpečnost, statika, hygiena)
6. Podhledy – typy podhledů (optické, akustické, protipožární, atd.), materiály, provádění, detaily
7. Dveře, vrata – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby včetně detailů na HSV v rozsahu stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků
8. Okna – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby včetně detailů na HSV v rozsahu stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků, volba optimálního řešení v případě dvou vzájemně se vylučujících legislativně závazných požadavků
9. Zábradlí – funkční a bezpečnostní požadavky, konstrukce a způsob kotvení, zábradelní výplň, madlo,
10. Klempířské práce – požadavky, materiály – vhodná a nevhodná kombinace, návrh, provádění a detaily řešení – s vazbou na vznik reálných tepelných mostů, akustiky a vibrací (event. strukturálního hluku), optimální provádění dilatací

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor