Detail předmětu

Energetické stroje

FSI-DST-KAk. rok: 2019/2020

Základy tepelné energetiky a energetických strojů. V části tepelné energetiky se posluchači seznámí s tepelnými oběhy, parními kotli, tep. turbinami a vlivem energetických výroben na životní prostředí. Dalšími představenými energetickými stroji jsou spalovací motory, kompresory a vodní stroje.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o energetice a energetických strojích.

Prerekvizity

Znalosti z matematiky a fyziky na úrovni 1. ročníku VŠ.

Doporučená nebo povinná literatura

kolektiv: Strojní zařízení el.,skripta VUT1999
Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny,SNTL Praha1982

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Účast na cvičení je poviná.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška probíhá formou písemného testu. Každá správná odpověď je hodnocena +1 bod a nesprávná odpověď -1 bod. Při nezodpovězení otázky není udělen žádný bod. Student pro úspěšné absolvování zkoušky musí dosáhnout minimálně 50% z maximálně dosažitelných kladných bodů.

Zápočet bude udělen na základě testu konaného v průběhu semestru a splnění podmínek účasti.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení a orientace v energetických provozech strojírenských
závodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

prezenční listina, nahrazování individuálně

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-STG , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. formy energie
2.3. teorie energ. strojů.
4.5. kotle-zdroje tepla
6.7. tepelné turbiny
8. jaderná energetika
9. spalovací motory
10. vodní stroje
11. kompresory, ventilátory
12.13.obnovitelné zdroje energie

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. výpočty potřeb paliv
2.-5. výpočty účinností oběhů
6.-7. výpočty kotlů
8.-9. návrh tepelné turbiny
10.-12.výpočty obnovitelných zdrojů
13.výpočty ekonomických ukazatelů v energ.

eLearning