Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-VSY)

FSI-GSBAk. rok: 2019/2020

Předmět slouží k tomu, aby se studenti naučili metodice samostatné odborné práce a naučili se písemně a ústně prezentovat výsledky své odborné práce. Studenti zde zpracovávají dílčí výsledky své bakalářské práce (BP) a dále vystupují s prezentacemi svých dílčích výsledků vlastní BP formou referátů.

Výsledky učení předmětu

1. Naučit se základní pravidla postupu týmové práce na technických úkolech, 2.Získat základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému
3.Získat základní zkušenosti z verbálního způsobu, obhajoby řešení technického problému.

Prerekvizity

Znalosti získané předchozím studiem oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-214-0802-2 (CS)
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČSNI, 1996. 32 s (CS)
Binder,R.: Diplomové práce a obhajoby, učební pomůcka, ÚVSSR FSI VUT v Brně, 2003 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí řešení technického problému.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nezbytné: 1. Účastnit se během semestru vypsaných seminářů a přesvědčivě na nich obhájit průběžné výsledky práce 2. Odevzdat v termínu písemný produkt "Závěrečný projekt" v rozsahu cca 30 stránek.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je pokračovat v řešení problematiky, která byla zadána jako bakalářský projekt. Posluchač rozpracuje řešení úkolu a pravidelně prezentuje dosažené výsledky na seminářích. Pro ověření a zdokonalení si verbální prezentace obhájí posluchač během semináře před vyučujícími a spolužáky jím navržený způsob řešení zadání bakalářské práce a dosažené výsledky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti a dovednosti získané na seminářích jsou testovány formou písemných a ústních prezentací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-VSY , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, specifikace cílů a prostředků
2. Metodika zpracování bakalářské práce
3. Pokyny pro samostatné řešení projektu během celého semestru
4. Základy rétoriky
5. Orientace na cíl prezentace
6. - 12. Ústní prezentace výsledků a jejich obhájení před vyučujícím a studenty
13. Zápoče