Detail předmětu

Palivové hospodářství

FSI-LPHAk. rok: 2019/2020

V předmětu jsou probírány vlastnosti fosilních paliv, vliv základních vlastností na konstrukci a provoz kotlů a energetických zařízení. Základní náplní je úprava a příprava uhlí pro spalování, t.j. drcení, mletí a sušení uhlí, konstrukce uhelných mlýnů, provoz a bezpečnostní předpisy mlecích stanic a dále manipulace s uhlím (skládkování a transport). Závěrem jsou probírany uhelné hořáky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět palivove hospodářství umožní studentům návrh a konstrukcí uhelných mlýnů, resp.řídit provoz složitých mlecích okruhů. Dále poskytne znalosti nutné pro manipulaci s palivem na velkých elektrárnách.

Prerekvizity

Zdroje a přemeny energie, základy kotlů.

Doporučená nebo povinná literatura

Černý V., Janeba B., Teysler J.,: Parní kotle, Technický průvodce č. 32, SNTL, Praha, 1983
Skála Z.,: Palivové hospodářství, Brno VUT 1987
Atkins P.W.,: Physical Chemistry, Oxford Oxford University Press 1994
Singer J.G.,: Combustion, Fossil Power Systems: A Reference Book on Fuel Burning, Combustion Engineering Power Systems Group; 4th edition (October 1993)
J. Teyssler:Spalování popelnatých hnědých uhlí,SNTL Praha
P.Basu,C.Kefa,L.Jestin: Boilers and Burners,Design and Theory, Springer-verlag,New York

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná prezence ve cvičení, předložení prováděných výpočtů, dále pak odevzdání projektu dle zadání.
Zkouška je písemná a ústní

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače s fosilními palivy a jejich vlastnostmi. Důraz je kladen na zakladní energetickou surovinu, kterou je v ČR uhlí. Poskytnout teoretické a výpočetní podklady pro návrh mlecích zařízení a stanic.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápis účasti do prezenčního listu. Nahrazení zameškaných hodin se řeší individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fosilní paliva,klasifikace a charakteristické vlastnosti tuhých paliv.
2. Vliv vlastností paliv na konstrukci kotle. Kapalná paliva,vlastnosti manipulace,skladování.
3. Topné plyny,vlastnosti,zaměnitelnost plynů,Wobbeho index.
4. Kontrola jakosti spalování,kinetika spalování.
5. Zauhlování vnější,vnitřní,skládka,doprava uhlí,drcení.
6. Mlecí okruhy,typy,použití podle druhu uhlí.
7. Sušení uhlí,sušící medium,inertizace prostředí mlecích stanic,recirkulace brýd.
8. Energetické zákonitosti mech. rozpojování uhlí.Melitelnost,měrná mlecí práce,vlastnosti uhelného prášku.
9. Trubnatý mlýn, konstrukce,provoz,užití.
10. Středně běžné mlýny,konstrukce,provoz,užití.
11. Ventilátorové a tlukadlové mlýny,konstrukce,provoz,užití.
12. Pomocná zařízení mlýnic, zasobníky prášku, podavače.
13. Společné spalování uhlí a biomasy.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 2. Přepočty složení paliv, stechiometrické výpočty se spalovacím vzduchem, návrh výkonu vzduchového ventilátoru.
3. – 4. Stechiometrické výpočty se spalinami, přepočty koncentrací spalin, teplota nechlazeného plamene, disociace spalin.
5. – 6. Mlýnský okruh u kotle spalujícího černé uhlí. Tepelná bilance, výpočet výkonu, provozní stavy.
7. – 8. Mlýnský okruh u kotle spalujícího hnědé uhlí. Tepelná bilance.
9. – 10. Mlýnský okruh u kotle spalujícího hnědé uhlí. Výpočet výkonu, provozní stavy.
11. – 12. Návrh zásobníku surového paliva, doprava paliva do kotle.
13. Zápočet.