Detail předmětu

Výroba a odpady

FSI-UOPAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na jednotlivé odvětví průmyslové výroby a na druhy odpadů, které v souvislosti s těmito odvětvími vznikají. Dále je řešena současná problematika „ekologického a ekonomického trendu“ odstraňování odpadů – možností využití / zpracování odpadů ve výrobě, energetice a dalších oborech, cirkulární ekonomika.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Náplní předmětu je v současné době velmi aktuální problematika týkající se zvyšování množství a počtu druhů odpadů, zejména z průmyslové výroby. V rámci výuky budou probírány jednotlivá průmyslová odvětví a činnosti společnosti, jejich vztah k ochraně životního prostředí a k produkci odpadů.

Prerekvizity

Student má znalosti odpovídající prvním třem semestrům fakulty strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Kiely. 1998. Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill, 1998. 979 p. ISBN 0-07-709127-2.
Oh, Chang H.:Hazardous and radioactive waste treatment technologies handbook. New York: 2001. ISBN: 978-0849395864
Klass, DL. 1998. Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals. San Diego: Academic Press/Elsevier, 1998. 651 p.
Kiely, G.: Environmental engineering. Boston: McGraw-Hill Book Company, 1998, 979 s. ISBN 0-07-116424-3.
Časopisy Odpady, Odpadové fórum, Ochrana ovzduší, Vodní hospodářství, Česká energetika, Alternativní energie
Wang, Lawrence K.: Handbook of industrial and hazardous wastes treatment. 2004.
Schulz, H.:Bioplyn v praxi :teorie - projektování - stavba zařízení - příklady. 2004.
Věstník MŽP

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezentace vypracovaného semestrálního zadání a aktivní účast ve všech cvičeních a exkurzích. V odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku. Zkouška probíhá formou písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Záměrem výuky je vytvořit povědomí o nezbytnosti a potřebě starat se smysluplně nejen o vznikající odpady, ale i vytvářet předpoklady k jejich minimalizaci již při návrhu strojů a zařízení a v případě jejich vzniku o jejich maximální využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast studentů se týká pouze cvičení a exkurzí, při nichž je prováděna prezentace přítomných. V odůvodněných případech náhradní forma výuky může být řešená formou individuálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled platné legislativy v ČR v oblasti s nakládání s odpady, produkce odpadů.
2. Základní pojmy a definice, základní postupy odstraňování odpadů.
3. Ekologické aspekty průmyslových odpadů – skládkování odpadů.
4. Ekologické aspekty průmyslových odpadů – spalování odpadů.
5. Odstraňování nebezpečných odpadů.
6. Možnosti recyklace odpadů.
7. Odpady ze zemědělství a z potravinářského průmyslu.
8. Odpady z těžby, dopravy.
9. Odpady z energetického průmyslu.
10. Odpady z textilního průmyslu.
11. Odpady ze sklářské výroby a ze stavební činnosti.
12. Průmysl plastických hmot a gumárenství.
13. Nové technologie v odpadovém hospodářství.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. 1. Zadávání semestrálních prací.
2. Zařazování odpadů podle katalogu odpadů.
3. Exkurze – sběrný dvůr.
4. Video – skládkování odpadů.
5. Radioaktivní odpady.
6. Možnosti recyklace odpadů.
7. Odpady ze zemědělství a z potravinářského průmyslu.
8. Odpady z těžby, dopravy.
9. Odpady z energetického průmyslu.
10. Odpady z textilního průmyslu.
11. Minimalizace odpadů.
12. Exkurze – spalovna odpadů.
13. Prezentace semestrálních prací.