Detail předmětu

Ochrana životního prostředí

FSI-FOZAk. rok: 2019/2020

Předmět Ochrana životního prostředí má seznámit posluchače s tuhými a plynnými emisemi spalovacích procesů energetických a průmyslových provozů. Dále jsou posluchači seznámeni se sekundárním znečištěním ovzduší, konstrukcí a provozem odprašovacích, odsiřovacích zařízení a postupy ke snížení obsahu NOx.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvování kursu poskytne znalosti nezbytné k provozu energetických provozů a enviromentálních technologií k ochraně ovzduší. Získané znalosti umožní posluchačům navrhovat a projektovat odprašovací, odsířovací zařízení u středních a malých energetických provozů.

Prerekvizity

Základy termomechaniky, zdroje a přeměna energie.

Doporučená nebo povinná literatura

Kiely G.,: Environmental Engineering, McGraw-Hill, Boston, 1997
Skála Z.,: Ekologie v energetice, Brno PC DIR 1994
Josef Vejvoda, Pavel Machač, Petr Buryan: Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, VŠChT Praha 2003, ISBN 80-7080-517-X (CS)
Černý V., Janeba B., Teysler J.,: Parní kotle, Technický průvodce č. 32, SNTL, Praha, 1983
Baumbach G.,: Luftreinhaltung, Springer-Verlag, Berlin, 1992
Štorch O.,: Čištění průmyslových plynů a exhalací odlučovači, SNTL, Praha, 1974
de Nevers, Noel: Air Pollution Control Engineering. McGraw-Hill, Boston, 2000
Hemerka, J., Vybíral, P.: Ochrana ovzduší. ČVUT Praha, 2010
Kurfürst, Jiří: Kompendium ochrany ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim, 2008

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
- prezence
- předložení záznamů výpočtů prováděných ve cvičeních
- vypracování elaborátu na téma dle zadání

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače se základními enviromentálními technologiemi ochrany ovzduší, tak aby byli schopni posoudit základní směry ekologicky nezávadné produkce energie

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence na cvičeních, případná neúčast a nahrazení zameškaných hodin se řeší individuálně s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, legislativa
2. Spalovací procesy, produkce škodlivin, vliv na ŽP, emise, imise.
3. Složení atmosféry, cizorodé látky, šíření škodlivin, meteorologické podmínky.
4. Vlastnosti emisí spal. procesů
5. Vlastnosti emisí spal. procesů
6. Odprašování - mechanické odlučovače, cyklony, konstrukce, užití.
7. Odprašování - filtry, EO, VA charakteristika, typy, konstrukce, užití.
8. Odsiřovací metody - vápno, vápencové metody.
9. Snižování oxidů dusíku - primární opatření, sek. opatření, SCR, SNCR.
10. Spalovny TKO, snižování emisí, odsíření spalin, další provozy.
11. Odpady a produkty enviromentálních technologií, odpadní vody, využití, likvidace.
12. Znečištění vody a půdy
13. Rekapitulace.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení 1x za 14 dní.

1. Spalování tuhých, kapalných a plynných paliv, měrná emise CO2 ze spalování uhlí, topného oleje, rašeliny a zemního plynu. Stechiometrické výpočty.
2. Praktický výpočet koncentrací tuhých a plynných emisí při spalování hnědého uhlí v granulačním a v roštovém kotli.
3. Matematický model (Gaussův model) šíření škodlivin v ovzduší. Výpočet imisní koncentrace v daném bodě terénu podle Gaussova modelu šíření škodlivin v ovzduší.
4. Teorie mechanického odlučovače prachu, zadání parametrů pro zpracování semestrální práce.
5. Exkurze do spalovny SAKO Brno, praktická prohlídka EO a polosuché metody odsiřování spalin.
6. Zápočet.

eLearning