Detail předmětu

Klimatizace a tepelná čerpadla

FSI-0KTAk. rok: 2019/2020

Předmět se zabývá konstrukcí současných chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Probírá se zejména konstrukce jednotlivých komponent, jejich umístění v reálném chladicím zařízení (tepelném čerpadle) a vliv na jeho chování. Dále je řešena otázka legislativy provozu a údržby chladicích zařízení, včetně bezpečné manipulace s chladivy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní získat studentům znalosti a dovednosti spojené s provozem a údržbou chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Absolvování kurzu poskytne studentům dobrý základ pro složení certifikační zkoušky dle nařízení Komise (ES) 303/2008 pro osoby provádějící servis, údržbu, instalaci a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovanýchh skleníkových plynů.

Prerekvizity

Fyzika, základy elektrotechniky, práce s PC

Doporučená nebo povinná literatura

KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2012, 181 s. (CS)
KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika II. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2015, 167 s. (CS)
ŽERAVÍK, Antonín. Stavíme tepelné čerpadlo: [návratnost i za jeden rok]. 1. vyd. Přerov: Antonín Žeravík, 2003, 311 s. ISBN 80-239-0275-x. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován za účast na cvičeních a laboratorních měřeních.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými trendy v oblasti konstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, požadavky na jejich provoz a údržbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je dobrovolná. Podmínkou pro udělení zápočtu je samostatné zpracování protokolů z měření.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikální základy oboru + Přehled chladicích systémů
2. Kompresory I
3. Kompresory II + oleje pro chladicí zařízení
4. Kompresor - laboratorní cvičení
5. Tepelné výměníky
6. Tepelné výměníky – laboratorní cvičení
7. Ostatní komponenty chladicích systémů
8. Tepelná čerpadla a klimatizace
9. Tepelné čerpadlo – laboratorní cvičení
10. Chladiva
11. Legislativa a ochrana ovzduší
12. Manipulace s chladivy – laboratorní cvičení
13. Exkurze

eLearning