Detail předmětu

Electrotechnical inspection and supervision

FEKT-CIRCAk. rok: 2019/2020

Inspection and testing in electrical engineering.Basic methods of electrical machines and apparatuses measurements.Safety prescriptions. Laws and national and international standards. Licencies and certificates. Methods and measuring devices used for inspection and testing during commissioning.

Výsledky učení předmětu

- Posoudit historický vývoj bezpečnostních rizik v návaznosti na vývoj elektrotechniky,
- Posoudit bezpečnost elektrických zařízení, formou prováděné revize,
- Stanovit účinky elektřiny na člověka,
- Orientovat se v základních souborech norem pro zajištění bezpečnosti v elektrotechnice,
- Stanovit přesnost prováděných měření, prováděných při revizi,
- Prakticky realizovat jednotlivá měření a postupy, prováděná při revizi.

Prerekvizity

- Ovládat základní zákony elektrotechniky, - Základy a podstatu měřicích metod pro měření el. napětí, proudu a odporů, - Orientovat se v technické literatuře a ovládat základní práce na PC.

Doporučená nebo povinná literatura

:ISO 9000,Český úřad pro normalizaci
Honys, V.:Ochrana před úrazem el. proudem v sítích do 1000 V. Hála, Elektromanagement, Brno, 1997
Honys, V.:Ochrana před úrazem el. proudem u el. zařízení ve zvláštních podmínkách. Hála, Elektromanagement, Brno, 1997
Veselka, F., Huzlík, R.: Inspekční a revizní činnost, laboratorní a numerická cvičení
Veselka, F.; Huzlík, R. Inspekční a revizní činnost. Inspekční a revizní činnost.
Heřman,J. a kol.:Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Dashofer Holding,Ltd
Normy ČSN, EN

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení a laboratoře. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
Úvodní přednáška, význam a druhy zkoušek el. strojů, přístrojů a el. zařízení, pracovní postupy, metodika práce, zkušební zápisy a protokoly, vybavení a architektura zkušebny, předpisy, normy a technické podmínky. Vývoj a rozvoj elektrotechniky.
Státní zkušebnictví, spolehlivost, jakost, problematika kvality, základní názvosloví.
Krytí, podmínky provozu, přehled vybraných el. strojů, přístrojů, princip jejich činnosti, záskokové zdroje, baterie.
Ochrana před úrazem el. proudem, princip a použití jednotlivých ochran, včetně proudových a napěťových chráničů.
ČSN 341010, ČSN 33 2000-4-41, problematika úrazů el. proudem.
Aplikace ISO 9000 v elektrotechnice, uzemnění, zemniče.
Přístroje nn z hlediska ochrany před úrazem el. proudem
Inteligentní elektrické instalace.
Rozváděče a rozvodny z hlediska ochrany před úrazem el. proudem.
Vlastnosti jistících přístrojů z hlediska jištěného zařízení, závitové a výkonové pojistky, jističe, relé, usměrňovače.
Ochrany el. strojů, význam a princip jištění el. strojů a zařízení.
Praktické problémy při provádění inspekční a revizní činnosti.
Postup při revizi instalací nn.

Cvičení odborného základu:
Výpočet praktických příkladů z ochran v siťi TNC.
Výpočet praktických příkladů z ochran v síťi TNC-S.

Cvičení na počítačích:
Posouzení selektivity jištění s využitím PC.
Návrh průřezu vodičů s využitím PC.

Laboratorní cvičení:
Úvodní cvičení, seznámení s laboratoří, měřicími přístroji, organizací měření v laboratoři.
Seznámení s tokem el. energie v laboratoři, technickým vybavením, které jej zajišťuje.
Aplikace ČSN 33 2000-4-41, studium nejčastějších poruch el. strojů a zařízení.
Aplikace ČSN 33 2000-4-41, praktická ukázka zpracování revizní zprávy.
Praktická ukázka organizace a měření v akreditované zkušebně.
Měření ohmických odporů el. zařízení, měření odporu ochranné svorky.
Měření izolačních odporů el. zařízení, měření impedance vypínací smyčky.
Kontrolní měření a test z doposud probrané látky.
Využití vysokorychlostní kamery a termokamery v IRC.
Měření selektivity el. obvodu. Seznámení s el. instalací v RD a ve zvlášť nebezpečném prostředí.
Praktické provádění revizí přenosného zařízení, inspekční činnosti a jejich vyhodnocování.
Měření zemních odporů různých druhů zemničů.
Problematika bezpečnosti a ochrany před úrazem el. proudem na zkušebně moderního závodu.
Kontrolní test, zápočet.

Ostatní aktivity:
Po návštěvě externích pracovišť zpracovat informační zprávu.

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy k zajištění bezpečnosti el. zařízení, právními předpisy pro provádění inspekční a revizní činnosti, pracovními postupy, měřicími metodami a nejmodernějším přístrojovým vybavením, zpracováním textových dokumentů v podobě revizních zpráv a stávající praxí v našich i zahraničních firmách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor