Detail předmětu

Environmental Science in Electroenergetic

FEKT-CEKBAk. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje se základy ekologie,s technickým zařízením k omezení úniku škodlivých látek z elektráren a tepláren, s emisními a imisními limity, se způsoby likvidace odpadů a s příslušnými zákony a nařízeními.

Výsledky učení předmětu

Základní vědomosti z ochrany životního prostředí při výrobě elektrické energie

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Říha,J.:Úvod do teorie životního prostředí,SNTL Praha
Quarq,M.:Ochrana životního prostředí,SNTL Praha
Raja,A.K.:Power Plant Engieneering
Handboock of Nuclear Engieneering

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení písemné a ústní zkoušky podle pravidel FEKT.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Základy teorie životního prostředí
2.Biosféra a rozvoj energetiky
3.Vliv výroby elektrické energie na životní prostředí
4.Opatření proti znečišťování ovzduší
5.Emisní limity a jejich měření v elektrárnách
6.Vliv hluku a vibrací na životní prostředí
7.Vliv elektrických polí na životní prostředí
8.Vliv ionizujícího záření na životní prostředí
9.Odpad z tepelných elektráren a tepláren a jeho zpracování
10.Odpady z jaderných elektráren a dekmntaminace

Cíl

Seznámit posluchače se základy ochrany životního prostředí a se způsoby odstraňování škodlivých látek vznikajících při přeměně primární energie na energii tepelnou a elektrickou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor