Detail předmětu

Praktické programování v C++

FEKT-BPC-PPCAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje praktickému zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C (v návaznosti na látku probranou v předchozích předmětech).
Studenti se seznámí se základními neobjektovými rozšířeními jazyka C, se základy objektového programování. Dále se seznámí s nástroji pro tvorbu programu v C++ a standardními knihovnami.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- používat neobjektové rozšíření jazyka
- provést návrh programu využívajícího objektové programování
- naprogramovat a použít navržené objekty (přístupová práva, členská data, metody, operátory)
- orientace v objektově napsaných programech,
- napsat objektově orientovaný program se základním použitím dědění včetně virtuálních metod,
- použít streamů pro vstupně výstupní operace,
- vytvářet šablony,

Prerekvizity

Absolvování kurzu BPC-UDP a úspěšné absolvování BPC-ALD nebo kurzů s podobnou náplní.

Doporučená nebo povinná literatura

Horstmann C. S.: Vyšší škola objektového návrhu v C++, John Wiley & Sons, NY, 1995 (CS)
RICHTER, Miloslav, PETYOVSKÝ, Petr, HORÁK Karel a KALOVÁ Ilona. Praktické programování v CPP SL. Elektronické texty. Brno: 2004. (CS)
HEROUT, Pavel,. ABC programátora v C a C++. Praha: KOPP, 1998. 283 s. ISBN 80-901051-2-2. (CS)
Stroustrup B.:The C++ Programming Language, Addison-Wesley,1997 (CS)
VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++. 2. aktualizované vydani. Brno: Computer press, 2005. 376 s. ISBN 9788025105092. (CS)
VIRIUS, Miroslav. Jazyky C a C++. 2. , aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 368 s. ISBN 9788024739175. (CS)
RICHTER, M., PETYOVSKÝ, P., HORÁK, K., KALOVÁ, I. elektronicke texty Prakticke programovani v cpp SL. Brno: 2004. s. 1 ( s.) (CS)
HORSTMANN, Cay. S. Vyšší škola objektového návrhu v C++. Veletiny: Science, 1997. 370 s. ISBN 0-901475-9-3. (CS)
Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-1494-9 (CS)
Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++, 2. vydani, Computer press 2005, ISBN 80-251-0509-1 (CS)
STROUSTRUP, Bjarne.The C++ Programming Language. Addison-Wesley,2013. 1368 s. ISBN-13: 978-0321563842. (EN)
Alexandrescu, A.: Moderni programovani v C++, Computer press 2004, ISBN 80-251-0370-6 (CS)
Prata, S.: C++ Primer Plus, Indianapolis, SAMS, 2005, ISBN 0-672-32697-3 (EN)
Eckel, B.: Thinking in C++, 2000, ISBN 978-0139798092 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá www stránky ve spojení s e-learningem (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt během semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

cca 40b - projekt - tvorba třídy v návaznosti na přednášky a cvičení.
cca 60b - písemné zkoušky, testy.
Konkrétní bodovou kombinaci (do 100bodů) a podmínky pro uspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizována vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Opakování C – datové typy, programovací techniky, algoritmizace.
2. Srovnání C a C++. Objektové možnosti C++. Pojem objektu a jeho návrh.
3. Práce s proměnnými pomocí reference. Definice objektu. Přístup k proměnným pomocí this.
4. Přetěžování funkcí a metod. Implicitní parametry funkcí.
5. Konstruktory a destruktory. Životní cyklus proměnných. Pojem viditelnosti a dosažitelnosti obsahu proměnné.
6. Operátory. Friend funkce.
7. Inline funkce a metody. Rozdělení třídy mezi hlavičkový a zdrojový soubor.
8. C++ knihovna pro standardní vstupy a výstupy, pojem stream.
9. Pojem dědění v kontextu objektového programování.
10. Vícenásobné dědění.
11. Virtuální metody.
12. Abstraktní třída a její využití při objektovém návrhu.
13. Pojem výjimka v C++, princip šíření výjimek v programu. Generické programování, pojem šablona.

Cíl

Praktické zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C.
Získat základní programatorské dovednosti v oblasti objektového programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročne aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na poč.

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekty

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor