Detail předmětu

Počítačové programování 2

FEKT-BPC-PP2Ak. rok: 2019/2020

Jazyk ANSI C - základní a odvozené datové typy, konstanty, operátory, výrazy, příkazy, program, funkce, stuktury, dynamické proměnné. Konzolové aplikace - základní algoritmy a programy (vyhledávání, třídění). Úvod do objektového programovaní, vývoj jednoduchých aplikací pro Windows v C++.

Výsledky učení předmětu

Získání základních programovacích návyků a dovednosti algoritmizaci. Pochopení základních vlastností a struktur jazyka Python.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praktický průvodce. Praha: Grada , 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2751-6. (CS)
RAIDA, Z.; HLAVIČKOVÁ, I.; POKORNÝ, M. Počítače a programování 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-113. ISBN: 978-80-214-3536- 0. (CS)
PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Učebnice programování: základy algoritmizace. Praha: Grada Publishing, 1997
RAIDA, Z., FIALA, P. Počítače a programování 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
MATOUŠEK, D. C++ bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2016. 272 s. ISBN 978-80-251-4640-8. (CS)
VIRIUS, M. Jazyky C a C++. Komplexní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 32 bodů za aktivní práci v počítačových cvičení, 68 bodů za individuální projekt v jazyce Pyhton.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do procedurálního programováni v jazyce Python. Základní datové typy
2. Datové typy (Množinové typy, N-tice, kolekce), tvorba a volání funkcí
3. Řídicí struktury a funkce, moduly a balíčky, lokální́ a rekurzivní́ funkce
4. Algoritmy I (vyhledaní maxima/minima, Eukleidův algoritmus, násobení matic, Gauss-Seidlova eliminace, třídění)
5. Objektově̌ orientované́ programování, práce se soubory
6. Zpracováni obrazu (OpenCV)
7. Procesy a vlákna, databáze
8. Práce s vektory, maticemi a tenzory
9. Propojení v síti
10. Neuronové sítě
11. Algoritmy II (1D konvoluce, FIR filtrace, Flood fill, Dijkstrův algoritmus)
12. Programování grafického uživatelského rozhraní (Qt, Tk)
13. Základy a syntaxe jazyka C

Cíl

Naučit studenty základním programovacím návykům a algoritmizaci. Vysvětlit základní vlastnosti a struktury jazyka Python a jeho využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EKT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning