Detail předmětu

Počítače a programování 1

FEKT-BPC-PC1SAk. rok: 2019/2020

V úvodu kurzu jsou studenti seznámeni s informačním systém na VUT/FEKT, odpovídajícími servery a uživatelskými účty (pravidla počítačové sítě VUT, fakultní UNIX server, elektronická pošta). Dále jsou v rámci kurzu probírány základy programování v prostředí MATLAB. Studenti se seznámí se základy práce s vektory, maticemi, datovými strukturami a typy. Dále jsou vysvětleny základní principy tvorby a řízení programu, vizualizace dat a práce se soubory. Úvod do simulačního prostřední Simulink, tvorba jednoduchých dynamických soustav na základě diferenciální rovnic ve stavovém tvaru. Úvod do specializovaného toolboxu pro aplikace v silnoproudé elektrotechnice. V rámci kurzu probíhá paralelní výuka informační výchovy, kde se studenti seznámí se základy e-learningového prostředí Moodle a práci s elektronickými informačními zdroji.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- rozumí základním pojmům výpočetní techniky,
- používá základní programovací techniky pro návrh algoritmů a programů pro řešení problémů,
- rozumí a umí používat základní stavební prvky programů jako, jsou datové typy, proměnné, rozhodovací podmínky, smyčky, funkce, apod.,
- umí popsat a vysvětlit funkci jednotlivých částí zdrojového kódu programu zapsaného v jazyce MATLAB
- umí realizovat modely dynamických soustav v simulačním nástroji MATLAB/Simulink

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, studenti by měli znát základy maticového počtu.

Doporučená nebo povinná literatura

Pecinovský R, Virius M: Učebnice programování - základy algoritmizace. Grada Publishing, Praha 1997. (CS)
Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004. (CS)
Kabelová, A., Dostálek, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 2008. (CS)
Ličev, L., Morkes, D. Procesory - architektura, funkce, použití. Computer Press, ISBN: 80-7226-172-X (CS)
Lasser, J. Rozumíme Unixu. Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-706-X (CS)
Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB pro začátečníky. BEN, 2003. (CS)
Attaway, S. MATLAB:A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Elsevier, 2009 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Součástí výuky je i kurz informační výchovy využívající prostředků e-learningu (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 60 za průběžné testy během semestru, 20 bodů za individuální projekt v Matlabu a 20 bodů za individuální projekt v Simulinku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Informační systém na VUT/FEKT, odpovídající servery a uživatelské účty. Pravidla počítačové sítě VUT. Fakultní UNIX server, elektronická pošta.
2. Informační výchova - úvod do e-learningového prostředí Moodle,
elektronické informační zdroje.
3. MATLAB - uživatelské rozhraní, základní syntaxe
4. MATLAB - základní operace s vektory a maticemi
5. MATLAB - základní matematické operace, operátory a logické operace
6. MATLAB – základy programování I. – řízení programu, cykly, větvení
7. MATLAB – základy programování II. – tvorba a použití funkcí
8. MATLAB - grafika a vizualizace, práce se soubory
10. MATLAB – Úvod do Simulinku
11. MATLAB /Simulink: Tvorba modelu na základě diferenciálních rovnic
12. MATLAB/Simulink: Praktické příklady dynamických soustav
13. MATLAB/Simulink – Úvod do toolboxu Simscape

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SEE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor