Detail předmětu

Pedagogická psychologie

FIT-IPSOAk. rok: 2019/2020

Předmět je tématicky rozdělen na dvě části. První část představuje seznámení studentů s výchozími stanovisky, teoriemi a terminologií obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Navazující druhá část se soustřeďuje na stěžejní témata pedagogické psychologie jako je kupř. proces učení, vztah učitel - žák, typologie učitele nebo problematika školního neprospěchu. V předmětu je rovněž dán určitý prostor pro psychologické sebepoznání studentů a nácvik relaxačních technik, kde se uplatňují především zážitkové techniky spojené s prezentací psychologických testů. 

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání předpokladů k hlubšímu pochopení a zvládnutí psychologických determinant problémů, vázaných na oblast pedagogické praxe.

Prerekvizity

Základní vstupní předpoklad je především zájem o danou tématiku.

Doporučená nebo povinná literatura

Elektronické studijní opory/texty dostupne na http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i v osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Dějiny psychologie. Předmět, úkoly, odvětví a metody psychologie.
 2. Socializace, sociální učení. Psychologie sociálních skupin.
 3. Komunikace. Asertivní komunikace. Zvláštnosti pedagogická komunikace.
 4. Teoretické otázky vývojové psychologie. Charakteristika jednotlivých vývojových období.
 5. Osobnost z psychologického hlediska, její struktura.
 6. Kognitivní procesy I: Biologický základ psychiky. Vědomí a pozornost. Vnímání. Paměť.
 7. Kognitivní procesy II: Myšlení. Tvořivost. Učení.
 8. Motivační, emoční a volní procesy. Duševní hygiena.
 9. Psychologie výchovy. Osobnost vychovatele z psychologického hlediska. Metody a prostředky výchovy.
 10. Sociálně patologické jevy. Specifické vývojové poruchy chování.
 11. Příčiny školní neúspěšnosti. Specifické vývojové poruchy učení.