Detail předmětu

Pedagogická psychologie

FIT-IPSOAk. rok: 2019/2020

Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje
se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální
psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy
neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na
pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické
testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti definují základní psychologické pojmy, předmět studia všech
psychologických subdisciplín, definují kognitivní procesy a stavy.
Vysvětlí psychologické mechanismy Freudova modelu osobnosti,
behavioristický model osobnosti, Rogersův model osobnosti. Na příkladu
modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků
v psychologických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou
intervenci se zřetelem k psychologickému zisku žáka.

Prerekvizity

Základní vstupním předpokladem je především zájem o danou tematiku.

Doporučená nebo povinná literatura

Elektronické studijní opory/texty dostupne na http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Požadováno úspěšné napsání zápočtového testu a ústní zkoušky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. Psychologické systémy.
II. Sociální psychologie a psychologie komunikace.
III. Vývojová psychologie.
IV. Psychologie osobnosti.
V. Kognitivní psychologie.
VI. Pedagogická a školní psychologie.

eLearning